Najava Sjednice Gradskog vijeća  02.10.2008.

Prijedlog dnevnog reda:

2. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

3. Rasprava o Nalazu iz Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Splita za 2007. godinu

Tekst zaključka (82,7 KB)

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2008. godinu za razdoblje siječanj – lipanj 2008. godine

Izvještaj (105 KB)

Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje od sječnja do lipnja 2008. godine (789 KB)
Prihodi (35 KB)

Rashodi (39 KB)

Razdjel 1 (113 KB)

Razdjel 2 (105 KB)

Razdjel 3 (47 KB)

Razdjel 4 (42KB)

Razdjel 5 (42 KB)

Razdjel 6 (121 KB)

Razdjel 7 (76 KB)

Razdjel 8 (117 KB)

5. Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2008. godine.

Izvješće (763 KB)

6. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaj Zdravstvene škole na području Firula s Konačnim prijedlogom Izmjena i dopuna Plana

  Konačni prijedlog izmjena (220 KB)

7. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – Pojedinačni zahvat 21, s Konačnim prijedlogom Plana

  Konačni prijedlog DPU (390 KB)

8. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja dijela Brnika

  Prijedlog (203 KB)

9. Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja za obuhvat Gradskog projekta Brodarica

  Prijedlog DPU Brodarica (215 KB)

10. Informacija o prijenosu prava vlasništva na nekretninama na predjelu Dračevac na Grad Split

  Informacija o prenosu vlasništva nad Dračevcom (212 KB)

11. Informacija o prijenosu prava vlasništva nad kompleksom Duilovo na Grad Split radi prenamjene Hotela ''Zagreb'' u Hotel osoba treće dobi

  Informacija prijenosu nekretnina Duilovo (210 KB)

12. Informacija o aktivnostima Grada na projektu sanacije Karepovca

  Informacija o sanaciji Karepovca (227 KB)

13. Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje javnih garaža parkirališta utvrđenih GUP-om Grada Splita

  Informacija (226 KB)

14. Informacija o aktivnostima Grada Splita na ispunjenju Sporazuma 800/2007 s Brodosplit Brodogradilištem d.o.o.

Informacija o sporazumu (219 KB)

15. Informacija o intelektualnim uslugama prema Gradu Splitu u 2007. godini

16. Prijedlog odluke o komunalnom redu

  Prijedlog odluke o komunalnom redu (335 KB)

17. Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita

  Tekst Prijedlog (250 KB)

18. Prijedlog odluke o određivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Split u kojima Grad Split ima udjela ili je isključivi vlasnik

  Prijedlog odluke trgovačkih društava (165 KB)

19. Prijedlog odluke o preuzimanju organizacije obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće na području Mjesnog odbora Slatine

  Prijedlog odluke (212 KB)

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju prijenosa tražbina Ministarstva financija po osnovi duga za poreze i doprinose i druga javna davanja koje ima prema HNK ''Hajduk'' Split na Grad Split i iskazivanju interesa za pretvaranje tražbina Grada Splita prema HNK ''Hajduk'' Split u vlasnički ulog Grada Splita

  Prijedlog (191 KB)

21. Rješenje o odabiru ponuditelja u postupku nabave izgradnje centra WAN-a na lokaciji Banovina – prethodno upoznavanje

  Rješenje o odabiru ponuditelja (143 KB)

22. Prijedlog rješenja o određivanju imena perivoja na predjelu Mertojak u Splitu

Rješenje o odabiru ponuditelja (143 KB)

23. Prijedlog rješenja o određivanju imena ulica na predjelu Žnjan u Splitu

Prijedlog (170 KB)

24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnoga vijeća javne ustanove ''Športski objekti'' – Split

Razrješenje i imenovanje JU sportski objekti (136 KB)
Razrješenje i imenovanje JU sportski objekti (136 KB)

25. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnoga vijeća Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split

Prijedlog imenovanja u (103 KB)

26. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Splita

Prijedlog imenovanja u savjet mladiha (138 KB)
Prijedlog imenovanja u savjet mladiha (103 KB)

27. Prijedlog rješenja o osnivanju i izboru Privremene komisije za pripremu, izradu te predlaganje Programa rada Gradskoga vijeća Grada Splita za 2009. godinu

Rješenje programa rada (105 KB)
Rješenje programa (102 KB)

28. Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove

Prijedlog zaključka (186 B)
Tekst prijedloga (122 B)

 

NAPOMENA:
- Prezentacija prijedloga prostornih planova održat će se u četvrtak,
  2.10.2008. u 17,00 sati u sali za sastanke Gradskog poglavarstva, Obala
  kneza Branimira 17/II.;
- Uvid u cjelovito Izvješće pod točkom 3. može se izvršiti u Službi Gradskog
  vijeća i Gradskog poglavarstva;
- Uvid u konačne prijedloge planova pod točkama 6. i 7. može se izvršiti u
  Službi Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva;
- Tekst Informacije pod točkom 15. dostavljen je uz materijal za 37. sjednicu
  Vijeća, održanu 10. srpnja 2008. godine.

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća
Željko Jerkov

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Generalni i Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete doznati
sve o Generalnom urbanističkom
planu (GUP-u) i Prostornom planu
uređenja grada Splita (PPUG-u)