Sjednice Gradskog vije�a  29.11.2004.


Sjednica po�ela rasprava odgo�ena

Dugo pripremana, te prvi put zakazana za 22. travnja, a potom �esto sazivana pa odga�ana tematska rasprava o aktualnom trenutku splitskog sporta, jo� jednom je prolongirana. Naime, sjednica, koja je umjesto u 10,00 po�ela sa zaka�njenjem od pet sati, zapela ve� nakon uvodnog izlaganja Silvestra Krke (Libra), �lana Poglavarstva zadu�enog za sport.Primjedbom da nisu pozvani svi koji su trebali prisustvovati sjednici, �to su prvi istakli Ivica Boljat (HSLS) i Goran Kursar (Libra) po�ela je skoro dvosatna rasprava o tome da li treba i koga jo� pozvati na sjednicu Gradskog vije�a kako bi rasprava, a time i zaklju�ci Vije�a bili �to kvalitetniji. Silvestar Krka je uvodno spomenuo da je tematika vezana uz sport bila �esto prisutna na sjednicama Poglavarstva i Gradskog vije�a, �esto i kroz dono�enje naizgled ne toliko zna�ajnih odluka. Tako je naveo kandidiranje Splita za Svjetsko prvenstvo u atletici, inicijativu da se obilje�e imena splitskih olimpijskih medaljono�a, gradnju sportskih �kolskih dvorana, sanaciju sportskih objekata, obilje�avanje 130 godina tjelesne i zdravstvene kulture, dodjelu nagrade Franjo Bu�ar, koja je prvi put ove godine dodijeljena izvan Zagreba, izvanredne sportske rezultate. �Poglavarstvo je u�inilo mnogo za splitski sport jer ga je dr�alo na razini velike mobilnosti� zaklju�io je Krka, dodav�i da Javna ustanova sportski objekti radi transparentnije, bolje i jeftinije, da je ostvarena dobra suradnja sa Splitskim savezom sportova. U tom smislu je zahvalio na dolasku tajniku Splitskog saveza sportova Ivi Goranu Munivrani, predsjedniku Upravnog vije�a Javne ustanove sportski objekti Goranu Su�i�u, te direktoru Ustanove Milivoju Bebi�u, �to su unato� ka�njenju ostali do po�etka sjednice. On je opravdao predsjednika Saveza Antu �aju, koji je �ekao do 12,30 sati, te zbog obaveza na poslu morao oti�i, ne do�ekav�i po�etak sjednice. Boljat je na to rekao da su primjetni pozitivni pomaci u posljednje dvije godine, koji su rezultat ve�eg financiranja i radova na odr�avanju. Me�utim, odmah nakon toga je spo�itnuo da na sjednicu nisu pozvani predstavnici fakulteta, novinari, predstavnici klubova �Hajduka�, KK �Splita�, te da �e stoga saslu�at izlaganja gostiju koji su do�li na sjednicu, a potom oti�i bez obzira na raspravu. S njim se odmah slo�io Kursar i zatra�io da se sjednica odgodi za ponedjeljak. Njih dva su zatra�ili da se pozovo predstavnici deset sportova � pet progesionalnih i pet amaterskih, ujedno i predstavnike gimnastike i odbojke.Tome su se pak usprotivili Josip Milat i VeljanRadojkovi� (SDP), a Bo�ka �ore (SDP) je ocijenila da �irenje spiska pozvanih predstavlja lakrdiju.. Tajnik Splitskog saveza sportova (SSS) Ivo Goran Munivrana je rekao da je SSS krovna udruga, te da su njeni du�nosnici upoznati sa svim problemima, te da ih, ako nisu sposobni informirati o tome, treba smijeniti, a Savez rasformirati. Pro�elnik za sport u gradskom Poglavarstvu Mario Negoti� je od Boljata i Kursara zatra�io valjane kriterije po kojima �e neke predstavnike sportova pozvati, a neke ne, navev�i podatak da je u Savez u�lanjeno 196 klubova, a da ih u Splitu ima ukupno 250. �irenju gostiju usprotivio se i gradona�elnik Buli�i�, ustvrdiv�i da se time dezavuira ustanovu utemeljenu na zakonu. Po njemu bi to bila javna tribina. Osim toga on je protiv pozivanja predstavnika profesionalnih klubova, za razvoj amaterizma, te da se kroz raspravu utvrdi kojih to 14-15 sportova Split treba favorizirati. Na�a Krni� je nakon toga rekla da bi voljela da na sjednicu bude pozvana i jedna predstavnica �enskog sporta. Radojkovi� je pak dodao da bi trebalo pozvati i predstavnike dje�jih vrti�a. Protekom vremena sve �e��e su se javljali vije�nici koji su upozoravali da vrijeme odmi�e, te da se i po�ne s raspravom ona ne mo�e do ve�eri biti okon�ana. Na kraju je oko 16,30 sati u vije�nici ostalo svega 12 vije�nika, zbog �ega je predsjednik Vije�a Josip Gotovac (LS) prekinuo sjednicu, jer se po Poslovniku ona prekida kada broj prisutnih vije�nika padne ispod broja potrebnog za kvorum.U okviru ove rasprave, predstavnici stru�nih slu�bi grada izvijestili su vije�nike i o problemima vezanim uz zgrade u Zagreba�koj i Luka�i�evoj ulici.
kako bi se dobio ugovor povoljan za grad. On je pojasnio da �e tada biti pripremljena dva koncesijska ugovora. Na kraju je odlu�eno da se rasprava odga�a za 29. studeni, te da se do tada vije�nicima mora prezentirati cjelovita dokumentacija o ovom slu�aju.

Po�etak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vije�e
i Poglavarstvo
Slu�beni glasnik
Natje�aji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna doga�anja
GIS za gra�ane
Strasbur�ki klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama mo�ete
doznati sve o sjednicama
Gradskog vije�a grada Splita.