Sjednice Gradskog vije�a  22.10.2004.


Zapo�ela 30. sjednica Gradskog vije�a

Za petak 22. listopada 2004. g. zakazana sjednica Gradskog vije�a grada Splita s opse�nim dnevnim redom zbog zahtjeva za stavljanje niza novih to�aka dnevnog reda, zapo�ela je s radom nakon dvosatnog dogovora i izglasavanja dopunjenog i izmijenjenog dnevnog reda. Prema dnevnom redu usvojenom na sjednici nekoliko to�aka je na zahtjev vije�nika skinuto s dnevnog reda i to o izmjenama i dopunama programa mjera za unapre�enje stanja u prostoru Grada Splita te imenovanje privremenog ravnatelja Kulturnog sredi�ta mladih.Na inicijativu vje�nika u dnevni red sjednice uvr�teni su, izme�u ostalog zahtjevi za raspravom o rje�enju problema stanara u Plinarskoj 28, o odluci Poglavarstva za potra�ivanjem jedne tre�ine vrijednosti imovine koja je u povratu, prijedlog nadle�nim institucijama za op�u amnestiju svih branitelja iz Domovinskog rata, prijedlog za podizanje spomen-obilje�ja �rtvama partizanskog terora 1945. g., izvje��e o prodaji gradske imovine, informacija o isplati 580.000, 00 kn "Luksoru" za jedan neradni dan, informacija o odlukama Ustavnog suda o poni�tenju DPU-a Dra�anac i Spinut te prijedlog za revizijom Odluke o kadrovskim stanovima.Odmah po utvr�ivanju dnevnog reda vije�nici su zapo�eli s postavljanjem pitanja, na dio pitanja su gradona�elnik, zamjenici i �lanovi Poglavarstva odmah odgovarali a za dio su se obvezali vije�nicima dostaviti pismeni odgovor Vije�nici su postavili �lanovima Poglavarstva brojna pitanja. Me�u njima posebno treba istaknuti pitanja vezana uz transparentnost na�ina tro�enja prora�unskih sredstava za pojedine komunalne zahvate u gradskim kotarevima i mjesnim odborima gdje je odgovoreno da �e svi tro�kovnici biti na uvid ovla�tenim osobama s terena. Zatim su vije�nici postavili vi�e pitanja vezanih uz izgradnju pojedinih nedovr�enih prometnica u jugoisto�nim dijelovima grada kao i u naju�em gradskom sredi�tu i prilazima pojedinim institucijama kao �to su fakulteti na podru�ju budu�eg kampusa, ure�enju Mateju�ke i postavljanju spomenika M. Smoji.Poglavarstvo ure�uje pojedina podru�ja prema zacrtanim i usvojenim programima rada i odlukama Poglavarstva, a u skladu s ovlastima koje ovo tijelo ima prema zakonu, re�eno je na sjednici. Postavljeno je i nekoliko pitanja vezanih uz za�titu gradske imovine, pa tako i o tome �to su gradske slu�be poduzele na za�titi imovine u Zrnovnici koju je nedavno lokalni nogometni klub prenio privatniku., te stoje Grad poduzeo da bi svoju imovinu i interese za�titio u splitskoj Sjevernoj luci. Nakon �to su vije�nici iscrpili prvu to�ku dnevnog reda  Vije�ni�ka pitanja i odgovori pre�li su na usvajanje zapisnika sa 28. i 29. sjednice Gradskog vije�a Grada Splita.

Odnos grada prema braniteljima i njihovim udrugama
Nakon vi�esatne detaljne rasprave o odnosu Grada Splita i pojedinih gradskih slu�bi prema braniteljskim udrugama kao i prema posebnim potrebama ove populacije gradski vije�nici su a na prijedlog vije�nika Luke Podruga usvojili slijede�e zaklju�ke:Gradsko vije�e zadu�uje Gradsko poglavarstvo da �urno rje�ava:
-spomenik poginulima u Domovinskom ratu,
-groblje za poginule branitelje u Domovinskom ratu,
-izna�e lokaciju za spomen dom Domovinskom ratu,
-za 3 mjeseca obustavi delo�acije branitelja iz stanova koji su u vlasni�tvu
 Grada, te taj prostor poku�a kompezirati s nadle�nim ministarstvom,
-osigura Udruzi HVIDR-e primjereniji prostor od dosada�njeg,
-osigura udrugama priza�lim iz Domovinskog rata odgovaraju�a financijska
 sredstva,
-na primjeren na�in obilje�ava sve obljetnice iz Domovinskog rata,
-osigura poduze�u HVIDR-a d.o. adekvatne uvjete rada
-preuzme sanaciju toplane Blatine,
-razradi kriterije za medicinsku rehabilitaciju invalida Domovinskog rata i
 iskoristi sredstva u Prora�unu grada koja su ve� osigurana za te potrebe,
-da prilikom zapo�ljavanja vodi ra�una o pravima koje imaju branitelji
 Domovinskog rata te da se u svim kontaktima s predstavnicima udruga i
 njihovim �lanovima na svim razinama odnose s du�nim po�tivanjem i
 uva�avanjem.
Na samom po�etku tridesete po redu sjednice Gradskog vije�a grada Splita predsjednik Josip Gotovac se s vije�nicima dogovorio da �e sjednica zakazana za petak 22. listopada s po�etkom od 9,00 sati trajati do 17,00 sati stim da �e se nastaviti u utorak 2.studenog i ako bude potrebe i u srijedu 3. studenog.
Na sjednici su gradski vije�nici i svi nazo�ni na sjednici minutom �utnje odali po�ast nedavno ubijenom predsjedniku splitske Hvidre Andriji Bartuli�u. Tijekom rasprave o braniteljima i udrugama proizaslim iz Domovinskog rata, donesena je odluka o dodjeli stipendije grada Splita za �kolovanje njegove djece. Obzirom da su vije�nici nakon pauze zapo�eli raspravu o to�ki dnevnog reda:
Prijedlog za za�titu vlasni�tva Grada SPLITA nad imovinom auto-kampova Stobre� i Trstenik te hotela "Ambasador", a do 17,00 sati raspavu nisu zaklju�ili to �e u utorak 2.11. o.g. sjednicu nastaviti s istom to�kom dnevnog reda. Kako bi rasprava bila �to kvalitetnija a time i zakju�ci koje �e vije�nici izglasati zadu�ili su Poglavarstvo da im prije sjednice dostavi sve materijale kojima raspola�e vezano uz pojedine to�ke dnevnog reda koje su usvojene na samoj sjednici.

Po�etak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vije�e
i Poglavarstvo
Slu�beni glasnik
Natje�aji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna doga�anja
GIS za gra�ane
Strasbur�ki klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama mo�ete
doznati sve o sjednicama
Gradskog vije�a grada Splita.