Sjednice Gradskog vije�a  20.12.2004.


Usvojen Prora�un Grada Splita za 2005. godinu

Ve�inom od 13 glasova splitski gradski vije�nici danas su usvojili Prora�un Grada za 2005. godinu. Nakon trosatne rasprave, koja je trajala kra�e nego se to o�ekivalo vije�nici su izglasali bud�et te�ak 582,6 milijuna kuna, �to je za 1,6 milijuna kuna vi�e od prijedloga kojeg je pred sjednicu vije�nicima ponudilo gradsko Poglavarstvo. Osim 12 vije�nika iz vladaju�e koalicije za Prora�un je glasao i Mate Dabro (HP). Protiv prijedloga je bilo pet vije�nika, a njih troje su bili suzdr�ani.
   Sama sjednica je po�ela raspravom o dnevnom redu. Pritom su vije�nici izrazili svoju ogor�enost da po tko zna koji puta u dnevni red nisu uvr�tene to�ke za koje je, na prethodnim sjednicama, bilo dogovoreno da se rasprave �na idu�oj, kao prva to�ka dnevnog reda�. Tako je Luka Podrug (H�SP) podsjetio da nema materijala o �Luxoru�, da na dnevnom redu nisu �kadrovski stanovi� za koju se raspravu na prija�njim sjednicama zalagao Josip Milat (SDP), da se ne zna �to je s grobljem branitelja, spomenikom Domovinskom ratu. Stoga je zatra�io da to�ka dnevnog reda bude Izvje�taj Poglavarstva o provedbi zaklju�aka sa ranijih sjednica Gradskog vije�a, �to je usvojeno kao posljednja to�ka dnevnog reda. Vije�nik Dabro je izrazio nezadovoljstvo �to uz poziv za sjednicu nisu prilo�eni zapisnici sa odr�anih sjednica. Ton�i Bla�evi� (HSLS) je zatra�io da se uvrsti rasprava o osnivanju Javne ustanove za upravljanjem Park �umom Marjan i ostalim za�ti�enim vrijednostima na podru�ju grada, �to preglasavanjem vije�nika nije pro�lo. Bla�evi� je prvi spomenuo stanove POS-a, dok je njegov strana�ki kolega Ivica Boljat zatra�io da se rasprava o tom problemu prebaci sa zadnje na prvu to�ku dnevnog reda, �to tako�er nije usvojeno. Nije pro�ao ni prijedlog Petra Krole (HSLS) da se raspravi o projektu Dru�ba Adria. Potom je Milat povukao prijedlog da se na ovoj sjednici raspravi o �kadrovskim stanovima� i dnevni red je kona�no bio usvojen.

   Iako prijedlog za izmjenom dnevnog reda nije pro�ao, u okviru vije�ni�kih pitanja nekoliko je vije�nika postavilo pitanje vezano uz stanove POS-a. Tako je Miroslav Leroti� (HSS) predo�io �Potvrdu� o dogovoru kandidata sa liste prvenstva i �Dal-kon inga� o novom ugovoru o kupoprodaji stana u kojem se �Dal-kon ing� pojavljuje kao prodavatelj. Leroti� je ustvrdio da se ugovori ne mogu potpisivati mimo Grada i Agencije za promet nekretnina (APN) te je pozvao Vije�e da uputi apel gra�anima d ne potpisuju nikakve ugovore jer su oni protuzakoniti. Jak�a Marasovi� (HNS) tako�er je upozorio na postupke �Dal-kon inga�. Ustvrdio je da postoji Zakon o POS-u, kao i ugovorna obaveza da Ministarstvo, odnosno APN plati zemlji�te, �to je u�injeno sa zaka�njenjem. Nadalje, da samo APN ili neka neprofitna organizacija mo�e biti investitor, a da se �Dal-kon ing� prvo pojavljuje kao izvo�a�, a sada i kao investitor. Ocijenio je da se predugovorima mijenjaju zakonski uvjeti, te izrazio je sumnju da �e cijena zbog svih tih problema sa 900 narasti na 1500 eura/m2. Veljan Radojkovi� (SDP) je insistirao da se gra�ane pozove da ne sklapaju ugovor sa �Dal-kon ingom�, jer su oni nezakoniti. Pritom je istakao da nitko kandidatima ne smije prijetiti da �e ispasti iz programa POS-a, odnosno ispasti s liste i ostati bez stana. Gradona�elnik Miroslav Buli�i� je kazao da se u dva navrata razgovaralo sa predstavnicima Ministarstva, a da su drugi put bili prisutni i predstavnici �Dal-kon inga�. On je potvrdio jo� jednom da je ministrica Dropuli� izjavila da POS ostaje i da se na Brodarici ne mo�e raditi ni�ta drugo osim stanova POS-a. S tim u vezi je najavio da �e kona�ni odgovor Ministarstva do�i do Bo�i�a. On je podsjetio da je lokacija za POS isforsirana od strane grada za tu svrhu, te je pozvao sve da se zavr�e stanovi POS-a. �Grad smatra da POS treba ostati i da dr�ava treba �tititi gra�ane. Potezi 'Dal.kon inga' su preuranjeni� rekao je Buli�i�. Na insistiranje vije�nika poru�io je svim kandidatima s liste za POS da, do odluke dr�ave ne bi trebali potpisivati predugovore o kupnji stanova koje im je ponudio Dal-koning.
   U nastavku vije�ni�kih pitanja Luka Podrug je upitao je li istina da Bojan Podlipec ide u mirovinu i da �e dobiti veliku otpremninu. Zatra�io je i odgovor ho�e li svi pripravnici koji su primljeni ove godine ostati u stalnom radnom odnosu i tako gu�iti gradsku administraciju koja je po njemu ionako pretrpana. Kao tre�e, upitao je temeljem �ega i kojih kvalifikacija, te na koje mjesto je primljen Juri�in Pero. Vezano za Bojana Podlipeca gradona�elnik Buli�i� je kazao da o tome nema informacije. �to se ti�e pripravnika kazao je da �e ostati oni koji budu potrebni, a �to se ti�e posljednjeg pitanja rekao je da je Juri�in primljen temeljem procjene Poglavarstva.

   Milijan Sesar (HSP) je upitao tko je donio odluku o mijenjanju 10 nadstre�nica na stanicama �Prometa�, na �to je gradona�elnik odgovorio da se od 1997. u to ni�ta nije ulagalo i da �e grad uskoro dobiti moderne nadstre�nice. On je zapitao i �to je sa nastavkom Bjelovarske ulice na spoju sa Vara�dinskom na Kmanu, s obzirom da je zemlji�te otkupljeno, a radi se samo o 230 metara koje je potrebno urediti, kako bi 200 obitelji, uglavnom branitelja dobili jednu prohodnu ulicu. �lan Poglavarstva Branko Tonkovi� je kazao da za sve nema dovoljno novca u Prora�unu, a i mu se �ini da zemlji�te nije otkupljeno. Zdravka Bo�ikov (HKDU) je upitala kako je mogu�e da u Splitu u kojem �ivi bar 50 posto poreznih obveznika koji su kr��ani, me�u blagdanskim ukrasima nema ni jedno koje bi sadr�avalo bo�i�no obilje�je, kao primjerice zvijezdu repaticu. Gradona�elnik je odgovorio da je grad ukra�en na najvi�oj civilizacijskoj razini. Bo�ikov je nadalje upitala �to je sa reklamama koje se ponovo postavljaju na hotel �Ambasador�, na �to joj je dogradona�elnik �eljko Sikirica kazao da je Poglavarstvo donijelo Pravilnik temeljem kojeg �e se napla�ivati reklamiranje na privatnim nekretninama.

   Na upit Dabre �to je sa obavezom da se dostavi podatak o prodanom zemlji�tu i gra�evinama, �lan Poglavarstva Kolja Grisogono je kazao da je materijal izra�en, te da bi se htjeli konzultirat sa Dabrom je li dobro pripremljen. Dabro je upitao i za�to uo�i rasprave o Prora�unu vije�nici nisu dobili nacrte programa javnih poduze�a, �to se u�estalo ponavlja. �lan Poglavarstva Zdravko Muli� je rekao da to nije zakonska obaveza, da se ta poduze�a posebno razmatraju , s obzirom da dio prihoda ostvaruju i mimo Prora�una. Jozo Bali� (HDZ) je zapitao �to je sa Srinjinama i obavezom grada da tamo provede izbore za mjesni odbor, s obzirom da je pro�lo i vi�e od 60 dana od njegovog raspu�tanja. Dogradona�elnik Ljubomir Urli� je prihvatio kritiku obrazlo�iv�i da je do ka�njenja do�lo zbog suprotnih tuma�enja iz Ministarstva i �upanije. Naime, �upanija je smatrala da se u postupak izbora mo�e i�i odmah bez �albenog postupka, dok Ministarstvo smatra da treba po�tovati dvostepenost i omogu�iti �albu na Gradskom vije�u.. Ako ne bi bilo �albe do kraja godine bi se postavio povjerenik. Ako je pak bude o njoj �e kao drugostupanjski organ raspravljati Gradsko vije�e. Ton�i Bla�evi� (HSLS) je zatra�io poja�njenje je li HNK �Hajduk� u postupku privatizacije s obzirom na izjave njegovog predsjednika da o tome pregovara sa Ivicom Todori�em, vlasnikom �Agrokora�. Zanimalo ga je i je li Grgi� za to ovla�ten, s obzirom da su Grad i �upanija na neki na�in sada�nji suvlasnici kluba. Gradona�elnik je kazao da o tome nema nikakve informacije, niti je grad u tom smislu pokrenuo ikakvu inicijativu, te da se tako ne�to ne mo�e raditi mimo grada. Ivica Boljat (HSLS) je zapitao tko je u Poglavarstvu dao nalog da se tu�i tvrtku �SONG� kao suorganizatora koncerta na Peristilu. On je ustvrdio da je �SONG� uredno podmirio svoje obaveze, te da je glupo tu�iti nekoga tko ni za �to nije kriv, ocijeniv�i pritom da �e grad izgubiti i tu parnicu kao i neke druge. Gradona�elnik Buli�i� i �lan Poglavarstva Grisogono su kazali da do nedavno nisu znali za tu tu�bu, da �e provjeriti o �emu se radi i izvijestiti na narednoj sjednici.

   Nakon vije�ni�kih pitanja pri�lo se raspravi o Prora�unu. Uvodne napomene je dao �lan Poglavarstva, Zdravko Muli�, koji se i o�itovao o amandmanima Ivice Boljata, Ton�a Bla�evi�a, Petra Krole, Jak�e Marasovi�a, Zdravke Bo�ikov, Luke Podruga, Joze Bali�a, Ive �imunovi�a i Gorana Kursara. O Prora�unu su na�elno govorili Davor Lasi� u ime kluba HDZ-a i Luka Podrug. Lasi� je kazao da je prora�un u stvari projekt Poglavarstva kako ostati u sedlu, te da su nabrojani projekti, ali je sporno kako �e i�i realizacija. Ustvrdio je da se ne radi o razvojnom Prora�unu, odnosno da je �napravljen po zakonu, ali bez vizije�. Podrug je tako�er izvrgao kritici prijedlog Prora�una. Predla�u�i pove�anje socijalnih stavki kazao je da je ovo �ionako Prora�un za nekog drugog, pa je po�teno da bude socijalniji�. Zdravka Bo�ikov je pak ocijenila da je iz prijedloga izbrisano sve �to se odnosi na komunalu � ceste i Rivu, te tu predlo�ila zna�ajna pove�anja. U raspravi je tek Ivica Boljat imao pozitivan odnos prema prijedlogu ocijeniv�i da je on napravljen �pristojno � matemati�ki�. Pritom je i on kao i jo� neki drugi vije�nici imao prijedlog da se vi�e izdvoji za ure�enje Doma mlade�i.

   Na kraju je balansiranjem Zdravka Muli�a me�u brojnim amandmanima Prora�un pove�an za 1,6 milijuna kuna, s kojima su pokrivene stavke iz amandmana. Tako je na prijedlog Ivice Boljata Prora�un uvr�teno 600.000 kuna za subvenciju kamata za stanove POS-a, �ime se garantira kupcima stanova kamata od �etiri posto i visina mjese�ne rate. Ta sredstva bi se priskrbila pove�anom naplatom komunalnog doprinosa. Na prijedlog Joze Bali�a za izgradnju tre�e faze O� "Meja�i" koja podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, dogradnju kata na �kolskom objektu i otkup zemlji�ta za �kolsku dvoranu odobreno je �novih� milijun kuna.

   Preraspodjelom prora�unskih stavki osigurano je jo� 250.000 kuna za �kolu "Meja�i", a za toliko su umanjena sredstva za �kolu na Pazdigradu, kojoj je ostala ista suma. Prihva�en je prijedlog Ton�a Bla�evi�a za milijun kuna za dovr�etak dvorane O� u �rnovnici, te Mate Dabre o 100.000 za udrugu "Marko Maruli�" i 150.000 za borbu protiv narkomanije udruzi "�akula kroz �ivot". Prihva�en je i prijedlog Bo�ikov za 500.000 kuna za bo�i�nice i uskrsnice. Na�elno je prihva�eno subvencioniranje vjerskih i privatnih vrti�a, �to su tra�ili Podrug i Sesar. Kako je rekao Zdravko Muli�, tu �e se vidjeti koliko novca treba, pa �e ih se, uvrstiti u sistem. Temeljem prijedloga Petra Krole predvi�eno je i 100.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za drugu fazu HNK. Me�u prijedlozima koji nisu pro�li, izme�u ostalih su bili: subvencioniranje pokaza za prijevoz i besplatne knjige, te Spomen dom braniteljima (Luka Podrug), pove�anje sredstava za Javnu ustanovu Park �umu Marjan, za Javnu vatrogasnu postrojbu (Petar Krolo), za Dom mlade�i, dogradnju O� �Srinjine� i spomenik Majke Bo�je (Ivica Boljat).

   Gradsko vije�e je nakon prora�una usvojilo i programe javnih potreba po resorima. Tako�er, na sjednici su imenovani suci porotnici Op�inskog i �upanijskog suda u Splitu. Za �lana �kolskog odbora O� �Dobri� izabran je prof. dr. Izet Hozo, umjesto Miroslava Brali�a.

Po�etak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vije�e
i Poglavarstvo
Slu�beni glasnik
Natje�aji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna doga�anja
GIS za gra�ane
Strasbur�ki klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama mo�ete
doznati sve o sjednicama
Gradskog vije�a grada Splita.