Sjednice Gradskog vije�a  15.11.2004.


Prihva�en rebalans prora�una

Odmah po zavr�etku 30. sjednice otpo�ela je 31. sjednica Gradskog vije�a na kojoj je usvojen rebalans gradskog prora�una. Sjednica je po�ela raspravom o dnevnom redu, s obzirom da je u dnevni red, a na prijedlog Poglavarstva trebalo uvrstiti po hitnom postupku raspravu o izmjenama i dopunama Prora�una grada za 2004. godinu. Luka Podrug (H�SP) i Milijan Sesar (HSP) su se usprotivili stavljanju te teme na dnevni red ustvrdiv�i da jo� nije pro�lo �est mjeseci od pro�le sjednice na kojoj rebalans nije pro�ao, odnosno tra�e�i da se ta tema bar stavi na kraj dnevnog reda. Predsjednik Vije�a Josip Gotovac (LS) koji je iznio kronologiju doga�aja koji su prethodili prijedlogu Poglavarstva za hitnim uvr�tavanjem ove to�ke u dnevni red, kazao je da se ne radi o istom prijedlogu, nego izmijenjenom, te da stoga nije moralo pro�i �est mjeseci od zadnje rasprave. Ve�inom glasova prihva�eno je i da se u dnevni red uvrsti predstavka grupe gra�ana iz Plinarske 28. Nije prihva�eno da se raspravlja o popuni Odbora za pritu�be, a nije pro�ao ni prijedlog da se vije�ni�ka pitanja prebace za kraj sjednice, kao ni prijedlog da lokalni mediji izravno prenose sjednice vije�a.Na po�etku vije�ni�kih pitanja Luka Podrug je ustvrdio da �lanovi Poglavarstva ne mogu sudjelovati u odlu�ivanju o odre�enim pitanjima ako se nalaze u sukobu interesa. U tom smislu je podsjetio na svoj stari zahtjev da se vije�u dostave podaci o tome u kojim upravama i nadzornim odborima sjede �lanovi Poglavarstva i koju naknadu za to primaju. Gradona�elnik Buli�i� mu je odmah odgovorio da je predsjednik Skup�tine �Stanouprave� za �to prima 1870 kuna naknade, te da sjedi u nadzornim odborima �Cestara� i Hotela �Split�. On je kazao da �e se pripremiti materijal u kojem �e se dati prikaz u kojim su odborima �lanovi Poglavarstva i vije�a, �to je tako�er zatra�eno u raspravi. Podrug je nadalje upitao kako to da se Miljenku Smoji ve� sada gradi spomenik, dok se u 15 godina nije uspio izgraditi spomenik Domovinskom ratu. Ton�i Bla�evi� (HSLS) je zatra�io obrazlo�enje za 30 tisu�a kuna koje je Gradsko poglavarstvo odobrilo televizijskoj emisiji �Cenzura�, nazvav�i tu odluku sramotnom. Odluka je da se to daje za razvoj demokracije, a rije� je o privatnoj emisiji, �iji voditelj istupa jednostrano, zbog �ega treba povu�i tu odluku o donaciji, ustvrdio je Bla�evi�. Milijan Sesar se nadovezao na to, napomenuv�i da su u �Cenzuri� gostovali Ljubo Urli� i Vesna Zec, te ustvrdiv�i da se radi o klasi�nom kupovanju medija. �Poma�e se NVO od kojih ve�ina radi protiv hrvatske dr�ave. Kako je mogu�e da se za to daju velika sredstva, a za u�enje stranih jezika u �kolama nema para� upitao je Sesar. Silvestar Krka, �lan Poglavarstva zadu�en za obrazovanje je odgovorio da se za u�enje stranih jezika u �kolama izdvaja 100 tisu�a kuna.U raspravi o rebalansu prora�una, Zdravko Muli�, �lan Poglavarstva zadu�en za financije ponovo je iznio kronologiju zbivanja oko ponovnog uvr�tavanja ove to�ke na dnevni red rekav�i kako je na�en kompromis izme�u prijedloga Poglavarstva i �etvorice �lanova Odbora � inicijatora ponovne rasprave o prora�unu. Muli� je zaklju�io ocjenom da �e grad poslovati pozitivno, ali da ne mo�e garantirati da �e biti uprihodovano 543 milijuna kuna u prora�un. Obja�njavaju�i motive za�to je pristao na pokretanje inicijative za ponovnom raspravom o rebalansu Ivica Boljat je kazao kako se nije rukovodio ocjenom o radu Poglavarstva, niti je rije� o najavi koalicija. �Politi�ka sudbina Poglavarstva rje�ava se u raspravi o prora�unu, a ne o rebalansu� rekao je Boljat dodav�i da je bilo nu�no prerspodijeliti novac kako on ne bi propao. Pritom je prilo�io pregled po njemu opravdanih pla�anja bez odluke Vije�a koja treba pokriti odlukom Vije�a, te je predlo�io i iz kojih izvora, �to je sve postalo dijelom novog prijedloga rebalansa. �Opravdanja da se pla�a bez odluke Vije�a nema, ali se ni mi u Vije�u ne mo�emo praviti kao da se to nije dogodilo� rekao je Boljat. Duje Marasovi� (HDZ) je pojasnio kako je sazvan sastanak �etvorice, te da predsjednik Odbora Zoran Kastropil nije htio sazvati sastanak, �to je po Marasovi�u nedopustivo, jer je on sam sazvao sjednicu Vije�a na kojoj je sru�ena vlast HDZ-a. �Pro�li put sam digao ruku jer sam ocijenio da je to u interesu gra�ana, a ne zbog bolnice, jer su i �upanija i dr�ava za bolnicu dale puno vi�e novaca od grada. Neizglasavanje bi zna�ilo nepla�anje radova za koje smo se ve� dogovorili� rekao je Marasovi�, dodav�i da rasprava o rebalansu nije vrijeme za raspravu o sudbini Poglavarstva, nego �e se o tome raspravljati kada bude rije�i o prora�unu.. Istupaju�i u ime Kluba HDZ-a, Davor Lasi� je kazao da se okolnosti nisu promijenile, te da je ponavljanje rasprave ilustracija nereda i nerada, zbog �ega HDZ �nije spreman podr�ati ovu financijsku gimnastiku�. Petar Krolo je pak istakao da HSLS ne �eli kaos u gradu, te da je zato pristao razgovarati o druga�ijem rebalansu. �Poznato je da mi osporavamo legitimitet Poglavarstva. Mi smo u travnju imali amandmane koji su dijelom usvojeni i sada je to do�lo na naplatu� rekao je Krolo. Podsjetiv�i da neke kapitalne projekte nije zaustavila oporba, ve� nesposobnost Poglavarstva i on je kazao da je prora�un tema na kojoj Poglavarstvo prolazi ili pada. Potom je Gradsko vije�e ve�inom glasova prihvatilo rebalans prora�una za ovu godinu. Sa 16 glasova za (uz vije�nike vladaju�e koalicije i tri vije�nika HSLS-a, te Duje Marasovi� iz HDZ-a), dva (HDZ-ova glasa) protiv i jednim suzdr�anim (Mato Dabro HP), rebalans je dobio prolaznu ocjenu. U okviru rasprave ispostavilo se da je Grad kupio zemlju na predjelu Kile za izgradnju stanova iz programa POS-a. Za to je pla�eno 1,6 milijuna kuna. Zdravko Muli� je objasnio da je rije� o dobrom poslu jer je cijena kvadratnog metra bila 60 eura. Tako�er, Grad je kupuju�i zemlji�te od �Ka�telanskih staklenika�, omogu�io �Vodovodu i kanalizaciji� da naplati vodu od te tvrtke koja je godinama u blokadi. �To nije Konzumova zemlja. Konzum je tra�io 105 eura za kvadratni metar� istakao je Muli�. On je na kraju napomenuo i da je Prijedlog Prora�una za 2005. godinu izra�en te da �e uskoro biti proslije�en svim vije�nicima.U nastavku sjednice prihva�ena je odluka o novim komunalnim doprinosima, koja, kako je napomenuo Ivica Boljat, kasni dva mjeseca. Prema obrazlo�enju Branka Tonkovi�a, �lana Poglavarstva za komunalne poslove, grad je podijeljen u �etiri zone, a visina doprinosa �e se izra�unavati prema pogodnosti polo�aja i izgra�enosti infrastrukture. Vije�e je usvojilo i nove tarife za priklju�ivanje na komunalnu infrastrukturu. Potom je, nakon du�e rasprave, usvojena i Odluka o opskrbi toplinskom energijom. Odluka se odnosi na objekte i ure�aje toplifikacijskog sustava koji su u vlasni�tvu grada, �to zna�i da se odnosi samo na toplanu na predjelu Blatine. Prema odluci toplana �e davati usluge grijanja od 15. studenog teku�e, do 15. travnja idu�e godine. Izuzetno, grijanje mora po�eti 1. studenog, ili zavr�iti 1. svibnja, ako je vanjska temperatura tri dana uzastopce ni�a od 12 stupnjeva. Paljenje kotlova u toplani po�inje u 5 sati ujutro i radi se do 11,00, te od 15,30 do 21,00 sat. Vikendom grijanje po�inje sat kasnije, a blagdanima se produ�ava do 23,00 sata. Odlukom, koja �e vrijediti do dono�enja Zakona o toplinarstvu, daje se za pravo korisnicima grijanja da svoj stan isklju�e iz sustava grijanja, s tim da isklju�ivanjem ne smiju ugroziti provod topline u okolne stanove. Isklju�ivanje se vr�i na teret podnositelja zahtjeva i to ljeti. Za razliku od prijedloga koji je predvi�ao da isklju�eni korisnik pla�a 35 posto pau�alnih tro�kova, Vije�e je odlu�ilo da se biv�i korisnik ne�e uop�e teretiti bilo kakvim iznosom. To je obrazlo�eno na na�in da davatelj grijanja mora u tr�i�noj utakmici stvoriti uvjete da bude jeftiniji od ostalih davatelja usluga grijanja. Odmah potom usvojena je i odluka o izdvajanju sredstava za sanaciju toplane na Blatinama.Vije�e je donijelo i odluku o imenovanju Nediljka �evrnje za ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i ZOO-a u Splitu. U nastavku je uslijedila ponovna rasprava o povjeravanju komunalnih poslova odr�avanja nerazvrstanih cesta s prate�om signalizacijom za idu�e �etiri godine. �lan Poglavarstva Branko Tonkovi� je iznio kako se sa �Cestarom� jo� nije postigao dogovor oko pla�anja dugovanja. On je predlo�io da se potpi�e ugovor o koncesiji, a da se problem dugovanja rje�ava u hodu. Veljan Radojkovi� (SDP) je ponovo ukazao na sukob interesa gradona�elnika koji je i �lan nadzornog odbora �Cestara�, te zatra�io odgodu sklapanja ugovora. Boljat je ocijenio nedopustivim da se po stoti put ne izvr�avaju zaklju�ci Gradskog vije�a. �Tra�ili smo popis zahtjeva �Cestara� i osvrt grada na to. Mene je direktor Rako uvjeravao da su zahtjevi prema gradu realni, te da je sve mogu�e rije�iti u sedam dana� rekao je Boljat. Zdravko Muli� je istakao kako je Rako odli�an direktor, te da bi se i on na njegovom mjestu isto pona�ao. Dodao je da se �Cestara� ne mo�e isklju�iti je druga tvrtka � �Point� ne mo�e obaviti tu vrstu poslova. Na to je Leroti� zapitao za�to se onda ne potpi�e ugovor sa �Pointom�. Dogradona�elnik Ljubomir Urli� je na sve to predlo�io da se sada�nji ugovor sa �Cestarom� produ�i do 30. prosinca, a da Gradsko vije�e da legalitet Poglavarstvu u pregovorima s �Cestarom�, kako bi se dobio ugovor povoljan za grad. On je pojasnio da �e tada biti pripremljena dva koncesijska ugovora. Na kraju je odlu�eno da se rasprava odga�a za 29. studeni, te da se do tada vije�nicima mora prezentirati cjelovita dokumentacija o ovom slu�aju.

Po�etak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vije�e
i Poglavarstvo
Slu�beni glasnik
Natje�aji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna doga�anja
GIS za gra�ane
Strasbur�ki klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama mo�ete
doznati sve o sjednicama
Gradskog vije�a grada Splita.