Sjednice Gradskog vijeća  04.03.2008.


Pokrenut postupak izmjena i dopuna GUP-a

   Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji Vijeće je danas donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna GUP-a. Izmjene i dopune se provode radi dodatnog usklađenja GUP-a s odredbama, odnosno tumačenjima novousvojenog Zakona, potom radi nedvojbene primjene odredbi za provođenje GUP-a, odnosno njihovog preciznijeg i potpunijeg tumačenja te ispravljanja tehničkih grešaka i uočenih neusklađenosti GUP-a. Gradsko vijeće danas je usvojilo Detaljni plan uređenja područja istočno od potoka Radoševac. Riječ je o području omeđenom južnim rubom planirane Bračke ulice, istočnim rubom kolnika novoplanirane prometnice uz potok Radoševac te sjevernim rubom kolnika prometnice Put Žnjana. Vijeće je potom usvojilo Odluku o izradi DPU-a područja uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice na Firulama, obuhvata cca 2,6 ha. Riječ je o dijelom izgrađenom i dijelom neizgrađenom građevinskom području koje se nalazi u južnom dijelu grada, sjeveroistočno od kompleksa KBC „Split“. Stručni izrađivač DPU-a je „Arhitektonski biro Ante Kuzmanić“. Odlučeno je i da se izradi DPU prostora istočno od KBC „Split“, obuhvata cca 5,7 ha. DPU obuhvaća prostor južno od DPU-a uz Poljičku cestu, istočno od Ulice Put iza nove bolnice, zapadno od Ulice Bruna Bušića i sjeverno od Zajčeve ulice. Odlučeno je da se izrade i izmjene i dopune DPU-a uređenja za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula. Na kraju je usvojena i odluka o izradi DPU-a zone poslovne namjene i stanovanja sjeverno od Vukovarske ulice. Površina obuhvata je cca 6,9 ha. S južne strane granicu čini dio sjevernog ruba Vukovarske ulice, zapadnu granicu čini istočni rub Ulice Težački put. Sa sjevera je obuhvat definiran dijelom novoplaniranom, a dijelom postojećom prometnicom Vrboran, budućom spojnicom naselja Kila i Mejaši.

   Provodeći najnovije odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju Vijeće je usvojilo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada za 2007. godinu. Sukladno tome usvojene su smjernice za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanje u 2008. godini. Potom je utvrđena i odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja. Na čelo devetoročlanog Stožera imenovan je dogradonačelnik Božidar Čapalija. Donesena je i odluka o osnivanju Zapovjedništva vatrogastva grada Splita. Z a zapovjednika je sukladno Zakonu imenovan gradonačelnik Ivan Kuret, a uz njega je imenovano i 11-oročlano zapovjedništvo. Slijedom ocijene da je neophodno stalno praćenje stanja u oblasti zaštite i spašavanja te zato što ta oblast zalazi u više područja rada Gradsko vijeće je odlučilo osnovati posebno upravno tijelo koje bi bilo nadležno za poslove zaštite i spašavanja, te je ustrojilo Službu za zaštitu i spašavanje. Vijeće je donijelo i odluku o osnivanju 11-eročlanog Savjeta mladih grada Splita. Članove Savjeta će, na dvogodišnji mandat, imenovati Vijeće nakon provedene kandidature, nakon javnog poziva ovlaštenim predlagateljima. Riječ je o udrugama mladih, udrugama koje se bave mladima, učeničkim vijećima srednjih škola, studentskim zborovima te drugim oblicima organiziranja mladih. Za članstvo se mogu kandidirati osobe od 15 do 29 godina. Imenovano je i četveročlano Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, na čijem je čelu glazbena pedagoginja Ivana Tomić Ferić. Na kraju sjednice Vijeće je za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Grigor Vitez“ izabralo diplomiranu defektologinju i odgajateljicu Viktoriju Rogulj, koja je i do sada vršila dužnost ravnateljice tog vrtića.

   U nastavku sjednice Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Informaciju o radu Poglavarstva u periodu listopad – prosinac 2007. godine. Potom je usvojen i izvještaj o međunarodnoj suradnji grada Splita. Vijeće je ovlastilo Poglavarstvo da osnuje Povjerenstvo za međunarodnu suradnju, čiji sastav i plan rada bi trebalo predočiti na narednoj sjednici Vijeća. Zaključeno je i da Poglavarstvo nastavi unapređivati aktivnosti izravno s gradovima prijateljima te ostalim gradovima s kojima surađuje i putem međunarodnih udruga. Gradsko vijeće je potom prihvatlo prijedlog Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike, da se na Žnjanu tri nove ulice nazovu po primorskim mjestima: Primoštenu, Igranama i Tučepima. Prijedlog Komisije je u skladu sa ranije zauzetim kriterijem da se svako stambeno naselje tematski obilježi, a u konkretnom slučaju su to imena primorskih gradova i mjesta. Na već izgrađenom dijelu Žnjana su imenovane ulice Žnjanska, Makarska, Biogradska, Stonska, Skradinska, Rovinjska i Kotorska. Vijeće je prihvatilo i prijedlog da se na Rivi na „maurskoj kući“ postavi spomen ploča „ocu psihoanalize“ Sig mundu Freudu, koji je u toj kući boravio u rujnu 1898. godine.

Vijećnička pitanja i odgovori
   Upozoravajući na stanje sigurnosti djece u Splitu, Neda Makjanić Kunić (LVM) je zatražila dodatnu podršku aktivnostima koje za cilj imaju da Split postane grad prijatelj djece. S tim u vezi je upitala koliko grad izdvaja za rad s nadarenom djecom. Gradonačelnik Ivan Kuret je, pozivajući se na policijski izvještaj kazao da je stanje sigurnosti u Splitu u 2007. godini bilo povoljnije nego 2006. dodavši da su trendovi suprotni od dojma koji se stiče iz medija. Član Poglavarstva zadužen za obrazovanje, Ivan Veštić je dopunio gradonačelnika navodom da se u Splitu, između ostalih aktivnosti koje grad podržava, u tri vrtića provodi program za potencijalno darovitu djecu. Projektom je obuhvaćeno 46 djece, a grad taj projekt financira sa 160.000 kuna.

   Ljubica Vrdoljak (HB) je, pozivajući se na informacije iz klubova liječenih alkoholičara zatražila od gradonačelnika odgovor zašto se ne odgovara na njihove za htjeve za pomoć u određenim aktivnostima, s obzirom da dodijeljenih 48.000 kuna nije dovoljno. Gradonačelnik Kuret je izvijestio da je Poglavarstvo donijelo odluke o subvencioniranju programa uz sugestiju da se projekti različitih udruga povežu kako bi sve bilo efikasnije i sa manje troškova te je s tim u vezi ocijenjeno kako je potrebno provesti stručni nadzor u realizaciji tih programa.

   Ljubo Urlić
(SDP) je upitao što je s ulicom olimpijaca. Gradonačelnik Kuret je kazao kako su projekti napravljeni, ali da projektna dokumentacija nema sve potrebne suglasnosti te bi stoga izgradnja mogla početi tek na jesen. Član Poglavarstva za komunalne djelatnosti, Ronald Rejo je dodao kako je arhitekt Vjekoslav Ivanišević prepravio izvedbeni projekt, a sada slijedi idejni projekt kako bi se dobila lokacijska dozvola. On je istaknuo kako je problem neriješeni imovinski spor sa cvjećarnicom „Mia“, čiji prostor ulazi u projekt, što se treba uskoro riješiti.

   Hrvoje Marušić (NV) je upitao što je s okolišem OŠ „Kman“ gdje jedan zaposlenik gradskog poduzeća „Stanouprava“ već desetljeće uzurpira 1000 m2 gradskog zemljišta uz Ulicu Domovinskog rata. Poglavar Rejo je izvijestio da je komunalno redarstvo donijelo rješenje o uklanjanju stvari sa gradskog zemljišta, a sada se čeka drugostupanjsko rješenje.

   Slobodan Beroš (NV) je upitao što je s mostom poveznicom između Ulice Ruđera Boškovića i sveučilišnog kampusa. Podsjećajući da je grad za to prije 3,5 godina dobio građevinsku dozvolu, čija važnost ističe 31. prosinca 2008.  Rejo je kazao kako je zbog sudskog spora onemogućena gradnja te se čeka presuda Općinskog suda kako bi se znalo hoće li zemljište ostati u vlasništvu grada ili će se morati ići u otkup.

   Tomislav Gojo (HDZ) je upitao u kojoj je fazi izgradnja školskih dvorana na Mejašima i u Žrnovnici. Poglavar Ivan Veštić je izvijestio kako je dvorana na Mejašima pokrivena i da se u njoj postavljaju parketi. Uskoro bi se trebao u rad uvesti i izvođač nadogradnje škole. Dvoranu u Žrnovnici očekuje tehnički pregled, radovi na odvodnji vode i okoliša. Veštić je izvijestio i da od 17. ožujka kreće nadogradnja OŠ „Srinjine“ te da je dobivena dozvola za nadogradnju OŠ „Visoka“.

   Luka Podrug (HČSP) je zatražio pojašnjenje sastava protokolarne liste, na kojoj nema generala Hrvatske vojske, ali ima bivših predsjednika općine biranih do 1990. godine. On je podsjetio da ništa nije učinjeno glede obećanja da će se razmotriti prijedlog da se sestrama Zaninović dodijeli stan. Na opasku gradonačelnika Kureta da ima još sportaša koji su dali zahtijev, a da grad nema sredstava za toliko stanova, Podrug je zatražio da mu se na idućoj sjednici dostavi popis sportaša koji su zatražili stan. Gradonačelnik je kazao da je pokrenuta inicijativa da se donese pravilnik temeljem kojeg bi se dodjeljivali takvi stanovi. Podrug je zatražio i da se na jednu od idućih sjednica stavi rasprava o stanju sigurnosti u gradu Splitu.

   Željko Sikirica (HSLS) je upozorio da neki sportski klubovi koriste gradske sportske objekte, ali ne plaćaju najam ili komunalije te da zbog kašnjenja zahtjeva za uknjiženje prijeti opasnost da grad ostane bez te imovine zbog dosijelosti. S tim u vezi je naveo sudski spor sa VK „Jadran“, problem dvorane na Gripama, objekta HVK „Gusar“. Na to mu je poglavar Veštić odgovorio kako ne postoji opasnost od gubitka gradske imovine.

   Milijan Sesar (HSP) je postavio pitanje školske sportske dvorane OŠ „Pujanke“, ali i same škole koja radi u četiri smjene. On je naglasio kako ta, treća škola po veličini u Splitu ima lošu statiku te prijeti opasnost zabrane rada zbog čega bi 960 učenika završilo na ulici. Poglavar Veštić je kazao kako dvorana kasni jer se čekalo donošenje izmjena GUP-a te da će za nekoliko dana biti napravljena ovjera geodetske podloge, pa će se moći zatražiti lokacijska dozvola. Što se tiče škole on je rekao da je napravljen sanacijski izvještaj, sa prijedlogom mjera, a u kojem je navedeno da su probleme izazvali podloga, način izvedbe i korišteni materijali. Po njemu je nedozvoljiva nadogradnja, a predviđeno je godinu dana promatranja, kako bi se utvrdila dinamika oštećenja. Veštić je ustvrdio da za sada nema opasnosti za đake i nastavnike. Sesar je na to zatražio da se bar prošire učionice kako bi se smanjio broj smjena u školi.

   Veljan Radojković (SDP) je upitao da li gradonačelnik i Poglavarstvo redovno prate stanje u HNK „Hajduk“ i što se planira napraviti u tom klubu. Gradonačelnik Kuret je odgovorio da se redovno čuje sa predsjednikom kluba Željkom Jerkovom te da je u tijeku snimanje stanja u klubu. Slijedi utvrđivanje njegove vrijednosti, što je po riječima Kureta posao revizora, kako bi se krenulo u vlasničko preoblikovanje. U tom smislu je naglasio kako očekuje službeni izvještaj iz kluba.

   Govoreći u kontekstu povećanog nasilja, Željana Kalaš (HDZ) je upitala kada će biti konstituirano Vijeće za komunalnu prevenciju, na što joj je gradonačelnik odgovorio kako se nada da će se tema sigurnosti pripremiti već za iduću sjednicu Gradskog vijeća, na kojoj bi se onda formiralo i Vijeće za komunalnu prevenciju. Pritom je naveo da su već u nekim kotarevima formirana vijeća na razini kotara i da su se pokazala dobrim rješenjem.

   Silvano Bralić (LVM) je upitao kada će se realizirati preseljenje „Banovine“, jer već odabrani kandidati dugo čekaju da budu pozvani na razgovor o realizaciji tog projekta. Gradonačelnik Kuret je odgovorio da su postignuti načelni dogovori oko otkupa zemljišta na Trgu Hrvatske bratske zajednice, ali da još nezna kada će doći do realizacije projekta.

   Na upit Antona Marovića (HDZ) o postavljanju semafora na križanju Vukovarske ulice prema zdravstvenoj stanici „Sućidar“, poglavar Rejo je odgovorio kako je počela realizacija projekta semaforizacije tog područja.

   Ante Kriletić (HSU) je navodeći da su u OŠ „Kamen-Šine“ ugroženi pedagoški standardi jer đaci idu u tri smjene u školu, upitao kada će se ta škola proširiti. Poglavar Veštić je odgovorio da je grad otkupio 16.000 m2 zemljišta za dogradnju te da još treba 3.000 m2 za cjelokupni objekt, s čime su se stekli uvjeti za realizaciju dogradnje u suradnji s Ministarstvom obrazovanja.

   Aida Batarelo (SDP) je upitala zašto su u posljednje vrijeme skraćeni izvještaji sa sjednica Gradskog vijeća, te se oporbi ostavlja samo tri posto prostora, iako je ona većinski zastupljena na sjednicama.Gradonačelnik je odogovorio da nema potrebe za opširnim izvještajima, jer građani mogu detaljne informacije dobiti iz televizijskih prijenosa, koji se i repriziraju.

   Goran Kovačević (HNS) je upitao o zapošljavanju u Gradskoj knjižnici „Marko Marulić“ i navodnom pogodovanju kod zapošljavanja. Gradonačelnik Kuret je kazao da se za 10 radnih mjesta u knjižnici natjecalo 250 kandidata. On je ustvrdio da se nitko iz Poglavarstva nije miješao u odabir te stoga ni Poglavarstvo o tome neće ni raspravljati. Po njemu, knjižnica je institucija koja ima svoje upravno vijeće i ravnatelja, koji su odgovorni i ako budu radili loše onda će polagati račune gradu.

   Vesna Perak Bone (SDP) je zatražila informaciju o radovima na dvorani u Lori. Ustvrdila je da vijećnici nisu upoznati sa stanjem radova, njihovom dinamikom, cijenom ni dokumentacijom. Također, upitala je što je sa gradskim poduzećem „Gradska kupališta“. Gradonačelnik Kuret je izvijestio da radovi na dvorani idu svojim tijekom, ali da ništa više nezna o tome jer grad Split nije investitor objekta niti je ugovorio gradnju. On je ustvrdio da nemože doći do probijanja cijene gradnje jer je ona utvrđena već ranije. Na kraju je izvijestio da je uređen zapadni ulaz u brodogradilište.

   Mirko Budimir (HSP) je upitao što je sa odlagalištima za grubi građevinski otpad. Poglavar Rejo je podsjećajući kako je riječ o višegodišnjem problemu, odgovorio kako trenutno u Splitu nema legalnog odlagališta, koja su inače u nadležnosti županije, ali da bi se u tu svrhu mogao iskoristiti kamenolom Perun u Žrnovnici ili u Srinjinama.

Pomoć
obitelji Božić
   Na samom početku sjednice Milijan Sesar je predložio da se pomogne četvero djece iz obitelji Božić, koji su ostali bez oba roditelja, nakon što im je ovih dana umrla majka, a nedavno i otac. Riječ je o djeci od pet do 11,5 godina, o kojima je preuzela brigu najbliža rodbina, a Sesar je predložio da im se dodijeli prvi slobodni stan, a da im se do tada plaća podstanarstvo i pomoć. Zaključeno je da će grad preuzeti skrb o djeci, dok se ne riješi pitanje stanovanja.

  

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Generalni i Prostorni plan

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Gradskog vijeća grada Splita.