POVJESNA JEZGRA SPLITA - UPOZNAJTE SVJETSKU KULTURNU BAŠTINU

Predgrađe Varoš

Crtež jugozapadnog dijela Splita iz 1764. godine (C.L.Clerisseau, 1764.).

Predgrađe Varoš

Varoška poduzetnička obitelj početkom 20. st.

Predgrađe Varoš

Mandrać Matejuška podno Varoša početkom 20. st.

Predgrađe Varoš

Crkva sv.Mikule u Varošu iz 11. st.

Predgrađe Varoš

Pogled na unutrašnjost crkve sv.Mikule.

Pučke su se četvrti (predgrađa) stvarala podalje od gradske jezgre, sa sve tri njezine strane, bez ikakva plana, slijedeći ponajviše konfiguraciju tla i osobitosti zemljišta, zatim posjedovne odnose, puteve u polju, crkve itd. Na zapadu je grada Veli Varoš, na sjeveru Dobri i Manuš, a na istoku Lučac. Predgrađa se osobito razvijaju u doba prvih turskih prodora u Dalmaciju u 16. st. kad ih naseljavaju izbjeglice iz zaleđa.

Na istočnoj strani brda Marjan (visoko 178 m), šireći se lepezasto po obronku, nastalo je u srednjem vijeku predgrađe Veli Varoš. Početkom 15. st. spominje se u matrikuli bratovštine Sv. Križa pod imenom Zagrađe ili Borgo - Burgus. Velik je dio Velog Varoša bio porušen u 17. st. kad su se u vrijeme turske opasnosti gradila nova zvjezdasta utvrđenja (bastioni) oko čitavoga grada. Mali broj do danas sačuvanih starih kamenih kuća, skromnih graditeljskih obilježja, već se početkom ovog st. spojio s gradskom jezgrom.

U Varošu, u pučkim ambijentima, koji postupno sve više nestaju, nekoliko je malih crkava (Sv. Mande, Sv. Luka, Gospe od Soca) među kojima je osobito vrijedna do danas odlično sačuvana crkva Sv. Nikole iz 11. st. Nju je, prema natpisu uklesanom na kamenu ukrasu crkve, dao sagraditi bogati i ugledni splitski građanin Ivan sa svojom ženom Tihom.