index
press.gif
Planovi na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

Prostorno planiranje

- obavlja stručne i druge poslove koji prethode izradi prostorno planske dokumentacije, a u svezi su sa prostornim planiranjem i uređenjem prostora (priprema Odluke o izradi prostornih planova, pribavljanje katastarskih i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga, …), 
- prati i odgovoran je za postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (Prostorni plan uređenja, Generalni urbanistički plan, Urbanističkih planova uređenja), 
- organizira i uključuje u proces izrade, javne rasprave i donošenje prostornih planova raznih zainteresiranih subjekata kao što su  mjesni odbori, udruge građana, lokalne i državne vlasti, komunalna i javna poduzeća, organizacije od javnog značenja, vlasnici zemljišta i dr., 
- koordinira i vođi postupak izrade, programskih polazišta, prostorno-programskih osnova i stručnih podloga (socioloških, ekonomskih, ekoloških, krajobraznih demografskih, energetskih i ostalih)  potrebnih za izradu prostornih planova, 
- priprema i prati provođenje natječaja za izradu urbanističkog, urbanističko-arhitektonskog ili arhitektonskog rješenja, 
- prati izradu Izvješća o stanju u prostoru, temeljem kojih analiza predlaže aktivnosti za unapređenje prostornog razvoja kroz utvrđivanje mjerila i kriterija  za svrhovito i racionalno korištenje  te za zaštitu integralnih vrijednosti prostora, 
- surađuje u utvrđivanju prostornog uređenja Splitsko dalmatinske županije te  usuglašavanja prostornog uređenja Grada Splita sa prostornim razvitkom županije, 
- prikuplja i vodi registar podataka od značaja za prostor iz djelokruga rada Odsjeka za potrebe formiranja informacijskog  sustava prostornog uređenja, 
- provodi javnu nabavu iz djelokruga poslova, 
- obavlja druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada Službe.

Ova rubrika konstruirana je kao informator Službe za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, kojim ova služba izvještava i pruža građanstvu informacije o detaljnim urbanističkim planovima, GUP-u i PPU-u koji su trenutno na snazi, te njihovim izmjenama i dopunama. Uz ove informacije predočeni su javni uvidi i rasprave.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba