index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

Detaljni planovi uređenja na snazi


DPU područja između Tolstojeve ulice i usjeka pruge

više

DPU istočnog dijela područja Duilovo u Splitu

više

DPU športskog centra Žrnovnica

više

DPU sjeverozapadnog dijela Kocunara

više

DPU lokacija vodosprema u području Park-šume Marjan

više

DPU dijela područja Brnika (sadržaji tvrtke Jadro)

više

DPU prostora na sjevernom dijelu Kmana

više

DPU Svačićeva ulica pojedinačni zahvat P1

više

DPU za dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 - sjeverno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde

više

DPU za istočni dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 (istočno od Ulice Zbora narodne garde)

više

DPU zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske ulice

više

DPU područja Zenta u Splitu

više

DPU dijela područja Kila sjeveroistočno od TS Vrboran(pojedinačni zahvat P23A)

više

DPU za dio obuhvata pojedinačnog zahvata P26 - južno od ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde

više

DPU jugoistočnog dijela područja Visoka u Splitu

više

DPU Veletrznice - trgovačko poslovna zona TTTS

više

DPU priobalnog područja Trstenik-Radoševac

("Službeni glasnik Grada Splita":, br. 12/00, 8/07, 12/10, 41/14, 48/14 - pročišćeni tekst, 54/16, 69/16 - pročišćeni tekst, 61/18 i 2/19 - pročišćeni tekst)

više

DPU dijela Lovreta između Lovretske ulice, Trga Hrvatske bratske zajednice i Gundulićeve ulice

više

DPU-a dijela kompleksa S4/1 stambenog naselja Mertojak

više

DPU prostora Žnjana u Splitu (prostor sjeverno od Bračke ulice)

više

DPU Obrtne tehničke škole i športskih sadržaja u Špinutu

više

DPU dijela područja Trstenik

više

DPU dijela sjeverozapadnog područja Pazdigrad

više

DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice

više

DPU dijela područja Gripe

više

DPU dijela područja Dračevac

više


DPU za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula

više

DPU južnog dijela Dragovoda

više

DPU za zonu javnih sadržaja sjeverno od Poljičke ulice

više

DPU za Trg Hrvatske bratske zajednice

više

DPU područja oko crkvice Gospe od Žnjana

više

DPU područja istočno od potoka Radoševac

više

DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21

više

DPU poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste

više

DPU radne zone Dračevac

više

DPU tenis centra i javnih sadržaja u Stobreču

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba