index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

Planovi na snazi

1.   Prostorni plan uređenja Grada Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 31/05)
2.   Generalni urbanistički plan Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 1/06, 15/07, 3/08, 3/12, 32/13, 52/13, 41/14, 55/14 - pročišćeni tekst)
 

Planovi u obuhvatu GUP-a Splita

PUP (Provedbeni urbanistički plan)
1.   PUP područja Pazdigrad u Splitu (Sl.gl. Grada Splita br. 3/85, 9/85, 37/87, 6-II/90 i 7/96)


UPU (Urbanistički plan uređenja)
1.   UPU područja Bilice II Mostine (Sl.gl. Grada Splita br. 12/98)
2.   UPU stambenog naselja Vrh Sućidra (Sl.gl. Grada Splita br. 10/03)
3.   UPU Kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl.gl. Grada Splita br. 14/03 i 36/08)
4.   UPU zone poslovnih sadržaja južno od Solinske ceste na području Brda (Sl.gl. Grada Splita br. 21/06)
5.   UPU područja dijela Mejaša i Dragovoda (Sl.gl. Grada Splita br. 21/06)
6.   UPU područja Sirobuja (Sl.gl. Grada Splita br. 17/07)
7.   UPU Dujmovača – Smokovik zapad (Sl.gl. Grada Splita br. 27/07)
8.   UPU Bilice sjever (Sl.gl. Grada Splita br. 7/09)
9.   UPU stambenog naselja Stobreč (Sl.gl. Grada Splita br. 5/11)
10. UPU područja Šine – Vidovac (Sl.gl. Grada Splita br. 23/11)


DPU (Detaljni plan uređenja)
1.   DPU sjeverozapadnog dijela Kocunara (Sl.gl. Grada Splita br. 10/95)
2.   DPU jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu (Sl.gl. Grada Splita br. 3/96, 2/98, 16/08, 36/12) 
3.   DPU istočnog dijela područja Duilovo u Splitu (Sl.gl. Grada Splita br. 5/98, 22/00 i 52/13)
4.   DPU Veletržnice – trgovačko poslovna zona TTTS (Sl.gl. Grada Splita br. 11/00)
5.   DPU priobalnog područja Trstenik-Radoševac (Sl.gl. Grada Splita br.12/00, 8/07, 12/10, 41/14, 48/14-pročišćeni tekst, 54/16, 69/16 - pročišćeni tekst, 61/18 i 2/19 - pročišćeni tekst)
6.   DPU dijela Lovreta između Lovretske ulice, Trga hrvatske bratske zajednice i Gundulićeve ulice (Sl.gl. Grada Splita br. 3/01)
7.   DPU dijela kompleksa S 4/1 stambenog naselja Mertojak (Sl.gl. Grada Splita br. 10/01 i 8/06)
8.   DPU prostora Žnjana u Splitu (prostor sjeverno od Bračke ulice) (Sl.gl. Grada Splita br. 12/01, 33/03, 23/07 i 7/09)
9.   DPU dijela sjeverozapadnog područja Pazdigrad (Sl.gl. Grada Splita br.14/01)
10. DPU lokacija vodosprema u području Park-šume Marjan (Sl.gl. Grada Splita br.19/02)
11. DPU dijela područja Brnika (sadržaji tvrtke Jadro) (Sl.gl. Grada Splita br. 19/02)
12. DPU Obrtne tehničke škole i športskih sadržaja u Špinutu (Sl.gl. Grada Splita br. 24/02)
13. DPU dijela područja Trstenik (Sl.gl. Grada Splita br. 28/02 i 23/07)
14. DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice (Sl.gl. Grada Splita br. 32/02, 32/06)
15. DPU prostora na sjevernom dijelu Kmana (Sl.gl. Grada Splita br. 32/02)
16. DPU dijela područja Gripe (Sl.gl. Grada Splita br. 4/03 i 8/03)
17. DPU dijela područja Dračevac (Sl.gl. Grada Splita br. 23/04)
18. DPU za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula (Sl.gl. Grada Splita br. 7/05, 30/08, 38/18 i 42/18 - pročišćeni tekst)
19. DPU južnog dijela Dragovoda (Sl.gl. Grada Splita br. 18/05)
20. DPU za zonu javnih sadržaja sjeverno od Poljičke ulice (Sl.gl. Grada Splita br. 18/05)
21. DPU za Trg Hrvatske bratske zajednice (Sl.gl. Grada Splita br. 18/06 i 15/07)
22. DPU Svačićeva ulica pojedinačni zahvat P1 (Sl.gl. Grada Splita br. 15/07)
23. DPU područja oko crkvice Gospe od Žnjana (Sl.gl. Grada Splita br. 1/08, 32/11, 54/16 i 69/16 - pročišćeni tekst)
24. DPU istočno od potoka Radoševac (Sl.gl. Grada Splita br. 7/08)
25. DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21 (Sl.gl. Grada Splita br. 30/08, 14/12, 32/13, 4/14 - pročišćeni tekst, 13/15, 33/15 - pročišćeni tekst)
26. DPU poteza sjeveroistočno od raskrižja ulica Brune Bušića i Poljičke ceste (Sl.gl. Grada Splita br. 1/09, 28/18 i 42/18 - pročišćeni tekst)
27. DPU radne zone Dračevac (Sl.gl. Grada Splita br. 12/09, 61/18, 1/19-ispr. i 2/19)
28. DPU tenis centra i javnih sadržaja u Stobreču (Sl.gl. Grada Splita br. 5/11)
29. DPU stambenog naselja Križine-Trstenik (Sl.gl. Grada Splita br. 2/97, 7/00 i 28/02)
30. DPU za dio obuhvata pojedinačnog zahvata P26 - južno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde (Sl.gl. Grada Splita br. 36/12)
31. DPU dijela područja Kila sjeveroistočno od TS Vrboran (Pojedinačni Zahvat P23 A) (SL.gl. Grada Splita br. 18/13)
32. DPU područja Zenta u Splitu (Sl.gl. Grada Splita br. 2/98 i 1/07)
33. DPU zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske ulice (Sl. gl. Grada Splita br. 32/13)
34. DPU za istočni dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 (istočno od Ulice Zbora narodne garde) (Sl.gl. Grada Splita br. 51/13)
35. DPU za dio obuhvata Pojedinačnog zahvata P26 - sjeverno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde (Sl.gl. Grada Splita br. 40/14)
36. DPU područja između Tolstojeve ulice i usjeka pruge (Sl. gl. Grada Splita br. 46/16)Planovi izvan obuhvata GUP-a Splita

UPU (Urbanistički plan uređenja)
1.  UPU Korešnica 3 (Sl.gl. Grada Splita br. 12/09)
2.  UPU uvale Duboka Garma (Sl.gl. Grada Splita br. 1/11)
3.  UPU središnjeg dijela naselja - Slatine 3 (Sl.gl. Grada Splita br. 18/13)
4.  UPU Slatine 1 (Sl.gl. Grada Splita br. 32/13)DPU (Detaljni plan uređenja)

1.  DPU športskog centra Žrnovnica (Sl.gl. Grada Splita br. 8/97)

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba