index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

Odsjek za mjesnu samoupravu

Djelokrug rada
Služba za rad s gradskim kotarevima i mjesnim odborima obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, provedbu referenduma, izbora, te s drugim tijelima Gradske uprave vodi brigu o lokalnim potrebama stanovništva i korištenju i raspolaganju mjesnim resursima. Služba posebnu pozornost usmjerava na razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti, te u ostvarivanju bliže suradnje s gradskim tijelima. O svim aktivnostima mjesne samouprave izvješćuje Gradonačelnika i predlaže mjere i postupke za rješavanje određenih pitanja.


> Odluka o mjesnoj samoupravi (Službeni glasnik Grada Splita br. 18/16)

> Pravilnik o davanju na korištenje prostorija u gradskim kotarevima i mjesnim odborima Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 13/16)

> Pravilnik o financiranju društvenih aktivnosti koje provode udruge na području gradskih kotareva i mjesnih odbora Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 19/16)

> Pravilnik o uvjetima dodjele jednokratne pomoći u gradskom kotaru/mjesnom odboru (Službeni glasnik Grada Splita br. 9/13)

> Zaključak o kriterijima i načinu korištenja vlastitih i nenamjenskih prihoda gradskih kotareva i mjesnih odbora Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 53/16)

> OBRASCI 

> Mjesna samouprava TABLICA - Popis GK i MO

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba