index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Tomića stina

Odsjek za pripremu i izradu proračuna i izvještaja

Djelokrug rada
Temeljem Smjernica i Uputa dobivenih od Ministarstva financija, Odsjek priprema i izrađuje Upute za izradu Proračuna Grada Splita za tekuću godinu sa projekcijama za slijedeće dvije godine ( trogodišnji proračunski okvir).
Kao sastavni dio Proračuna, izrađuje i Plan razvojnih programa za trogodišnje razdoblje.

Neposredno kontaktira i koordinira rad između proračunskih korisnika i nadležnih upravnih tijela, oko pripreme i izrade njihovih godišnjih financijskih planova.
Objedinjuje prikupljene financijske planove proračunskih korisnika te upravnih odjela i službi Grada i izrađuje Nacrt proračuna Grada za tekuću godinu sa projekcijama za slijedeće dvije godine. Nacrt Proračuna dostavlja Gradonačelniku, koji ga usvaja u obliku Prijedloga.

Tijekom godine prati ostvarivanje procijenjenih prihoda i izvršavanje rashoda, kroz utvrđene programe i projekte, po razdjelima i glavama i po potrebi (ako je poremećena dinamika ostvarivanja odnosno izvršavanja prihoda odnosno rashoda) izrađuje Nacrt izmjena i dopuna usvojenog Proračuna (Rebalans plana).

Izrađuje Godišnji i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sa analizom i obrazloženjem ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u tekućem razdoblju, u odnosu na plan i  u odnosu na prethodna izvještajna razdoblja.

Izrađuje Godišnji i Polugodišnji konsolidirani izvještaj Grada Splita. Obrađuje godišnje i polugodišnje izvještaje 43 proračunska korisnika (za 4 ustanove predškolskog odgoja, 10 ustanova u kulturi, 27 osnovnih škola, Javnu vatrogasnu postrojbu Split i Javnu ustanovu «Park šuma Marjan») i pribraja ih izvještajima Grada Splita, te tako objedinjene dostavlja nadležnim institucijama.


Važna obavijest
Proračun za tekuću godinu kojeg je usvojilo Gradsko vijeće, Projekcije prihoda i rashoda za sljedeće dvije godine, i Plan razvojnih programa za tekuću i sljedeće dvije godine, kao i Odluka o izvršenju proračuna Grada Splita se objavljuju na WEB stranicama Grada.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za proteklu godinu i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna u tekućoj godini, kao i Tromjesečni izvještaj kojeg razmatra i usvaja Gradsko vijeće biti će dostupni na WEB stranicama Grada Splita.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba