index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - sfinga

Odsjek za geodeziju

Odsjek vodi katastar vodova (tehnički dio za Grad vodi Geoprojekt d.d. Split temeljem Ugovora br. 300/2010 od 16.04.2010.godine).
Zaprima, pregledava i provodi geodetske elaborate uplane podzemnih instalacija u katastar vodova grada Splita te izdaje potvrde o pregledu i ovjeri istih.
Po zahtjevu stranaka izrađuje i izdaje prerise i druge podatke iz katastra vodova.
Određuje kućne brojeve i vodi evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva te po zahtjevu stranaka izdaje rješenja i uvjerenja  o kućnom broju.
Za potrebe Grada očituje se u upravnim postupcima koji se vide pri Područnom uredu za katastar Split gdje je Grad upisan kao posjednik pojedinih nekretnina.
Za potrebe Grada a sve u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa naručuje od vanjskih suradnika (geodetske tvrtke) uplane, parcelacije, usklađenja i dr. te prati provođenje istih radi provedbe u katastar i zemljišnik.
Zajedno s Državnom geodetskom upravom priprema i sudjeluje u odabiru izvođača geodetskih poslova pri izradi novog premjera za pojedine katastarske općine (trenutno u radu novi premjer za k.o.Sitno, k.o.Srinjine i k.o.Žrnovnica.) te prati rad sve do usvajanja konačnog katastarskog plana za cijelu katastarsku općinu.
Obavlja očevide i prikuplja potrebite podatake iz katastra za sve gradske službe kao i pismena očitovanja o statusu pojedinih nekretnina.
Prikuplja podatke za potrebe evidentiranja nekretnina u vlasništvu Grada Splita (škole, vrtći, javne ustanove, objekti kulture, športski objekti i dr.).
Podnosi prijedloge za uknjižbu prava vlasništva u korist Grada Splita na temelju dokumentacije koju dostave druge službe (Služba za pripremu, Služba za šport i dr.) o prijedlozima odlučuje Općinski sud u Splitu Odjel za zemljišne knjige, rok za rješavanje prijedloga i uknjižbu prava vlasništva ne ovisi o podnositelju zahtjeva i na njega ne može utjecati.
Obrada predmeta prije podnošenja prijedloga sastoji se od pribavljanja odgovarajuće dokumentacije formalno-pravno uredne za uknjižbu: pravomoćna rješenja nadležnih službi, presude, ovjereni ugovori, zapisnici, izjave i drugi dokumenti pohranjeni u arhivama Grada, Županije, Povijesnog arhiva, Općinskog suda.
Podnosi zahtjeve za etažiranje - utvrđuje samostalne uporabne cjeline temeljem snimke prostora, katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.
U predmetima prvokupa  nekretnina koje se prodaju u zaštićenim područjima - prema zakonskim  obvezama Moraju biti ponuđene Gradu a tek ako Grad ne prihvati ponudu mogu biti prodane.
Izdaje izjave s clausulom intabulandi za uknjižbu prava vlasništva nekretnina upisanih na Grad Split koje su druge pravne i fizičke osobe stekle temeljem valjanih pravnih poslova ali raspoloživa dokumentacija nije formalno pravno valjana za uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige.
Izjave se izdaju na pismeni zahtjev stranke uz naplatu troškova izdavanja (250 kuna) nakon provjere svih relevantnih činjenica za svaki pojedinačni predmet izdaje brisovna očitovanja za stanove otkupljene temeljem zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
Svakodnevno daje obavijesti o vlasničkom stanju pojedinih nekretnina za potrebe svih službi.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba