index
E-usluge
Najtraženiji dokumenti
Plan grada
Prostorni i generalni plan grada Splita
PPUG
GUP
POS
GIS portal Grada Splita
Dugovanja i potraživanja građana i pravnih osoba
Servisi državne upravemain_galerija
Split - cvit Mediterana -

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SPLITA

 

Grafički dio:

Namjena

Javna namjena

Promet

Pošta i telekomunikacije

Energetski sustav

Vodoopskrbni sustav

Odvodnja otpadnih voda 

Uvjeti korištenja 

Urbana pravila 

Detaljniji planovi

Važeći planovi

 

Tekstualni dio:

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Splita (Sl. glasnik 1/06)

Odluka - izmjene i dopune (Sl. glasnik 15/07)

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a Splita  (Sl. glasnik 3/08)

Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna GUP-a Splita (Sl. glasnik 3/12)

Obrazloženje Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna GUP-a Splita

Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna GUP-a Splita za područje pojedinačnog zahvata P21 (Sl. glasnik 32/13)

Odluka o donošenju Ciljane izmjene i dopune GUP-a Splita za istočni dio područja Duilovo (Sl. glasnik 52/13) 


Ciljane Izmjene i dopune GUP-a Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio)


Grafički dio:

Namjena

Urbana pravila

Detaljniji planovi

Važeći planovi


Tekstualni dio:

Odluka o donošenju ciljane Izmjene i dopune GUP-a Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio) (Sl. glasnik 41/14)


Odredbe za provođenje i Grafički dio GUP-a (Sl. glasnik 55/14 - pročišćeni tekst)


Neslužbeni pročišćeni kartografski prikazi:

Namjena

Urbana pravila

Važeći planovi

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba