index
E-usluge
Najtraženiji dokumenti
Plan grada
Prostorni i generalni plan grada Splita
PPUG
GUP
POS
GIS portal Grada Splita
Dugovanja i potraživanja građana i pravnih osoba
Servisi državne upravemain_galerija
Split - cvit Mediterana -

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SPLITA

 

Grafički dio:

Namjena

Promet

Pošta i telekomunikacije

Energetski sustav

Vodoopskrba

Kanalizacija

Uvjeti korištenja kultura

Uvjeti korištenja krajobraz

Uvjeti korištenja primjena

Uvjeti za korištenje

Građevinska područja naseljaTekstualni dio:

Knjiga 1 - (obrazloženje)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Splita

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba