index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječaja































main_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda

za nabavu, usporedbu i korištenje PAZIGRAD VPP (vođenje prekršajnog postupaka) ADMINISTRATIVNOG CENTRA za potrebe prometnog redarstva
više

Poziv za dostavu ponuda

za: „Radio stanice za civilnu zaštitu“
više

Poziv za dostavu ponuda

za „Radovi na zamjeni stolarije u OŠ Dobri“

više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji podova u OŠ Mertojak

više

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za radove na sanaciji rasvjete-zamjena rasvjetnih tijela u OŠ Bol

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje DV Ružmarin
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji ogradnog zida i ograde u OŠ Marjan
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji pročelja i ugradnji sjenila u OŠ Blatine Škrape
više

Poziv za dostavu ponuda

za radove na sanaciji rasvjete u OŠ Kman Kocunar
više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu održavanja HP servera i HP opreme
više

Poziv za dostavu ponuda za:

„Pripremni i tesarski radovi na postavljanju skele za sanaciju foyer-a HNK Split“
više

Poziv za dostavu ponuda i Projektni zadatak s troškovnikom

za Usluga prikupljanja i obrade podataka o stavovima i mišljenjima na reprezentativnom uzorku ispitanika pomoću anketnog upitnika u sklopu EU projekta „Shaping fair cities”
više

Poziv za dostavu ponuda

i troškovnik sa specifikacijom za „Usluga godišnje tehničke podrške grupi aplikacija: Obračun plaća, obračun primitaka dužnosnika, materijalno robno knjigovodstvo, osnovna sredstva i sitni inventar”
više

Poziv za dostavu ponuda

za zamjenu dijela vanjske stolarije u OŠ Visoka
više

Poziv za dostavu ponuda

za dobavu i montažu košarkaških konstrukcija - Športski centar Gripe
više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja
više

Poziv za dostavu ponuda

za zaštitu akvatorija u Gradu Splitu
više



Usluge generalnog čišćenja Vila Dalmacije

nakon organiziranih događanja tijekom 2018. godine

više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više

Registar ugovora o javnoj nabavi

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba