index
press.gif
Natječaji i oglasi
Oglasi
Javna nabava
Objave temeljem članka 198. Zakona o javnoj n ...
Natječaji za zaposlenje
EU i nacionalni natječaji za bespovratna sredstva
Ostali natječaji
Rezultati natječajamain_galerija

Javna nabava


Poziv za dostavu ponuda

za zamjenu postojećih šahti ispred zgrade Gradske uprave
više

Poziv za dostavu ponuda

za izradu aplikacije za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone
više

Poziv za dostavu ponuda

za „Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za reciklažno dvorište na lokaciji Pujanke, sjeverni dio“

više

Poziv za dostavu ponuda, troškovnik i Projektna dokumentacija

za Radovi na sanaciji potpornog zida u Pupačićevoj 1
više

Poziv za dostavu ponuda

za Ugradnja umjetne trave na malonogometnom igralištu  pri OŠ Ravne Njive, Neslanovac
više

Poziv za dostavu ponuda i Projektni zadatak s troškovnikom

za Digitalizacija katastra dijela zajedničke infrastrukture

više

Poziv za dostavu ponuda

za građevinsko zanatske radove pri izgradnji dječjeg igrališta u MO Kamen
više

Poziv za dostavu ponuda

za nabavu i montažu opreme za potrebe izgradnje dječjeg igrališta u MO Kamen
više

Poziv za dostavu ponuda, troškovnik, projektna dokumentacija i projektni zadatak

za 1. Fazu nužne sanacije u svrhu osiguranja sigurnosti posjetitelja Tvrđave Gripe

više

Poziv za dostavu ponuda, troškovnik i Projektna dokumentacija

za Radovi izvanrednog održavanja dijela Starčevićeve ulice od križanja sa Kavanjinovom ulicom do križanja sa Gundulićevom ulicom

više

Poziv za dostavu ponuda, troškovnik i Projektna dokumentacija

za Radovi na sanaciji dijela kolnika ulice Obala kralja Zvonimira u Slatinama
više

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju fasade i sanaciju potpornog zida

uz cestu i izgradnja novih potpornih zidova za uređenje okoliša DV Petar Pan

više
Javni poziv za dostavu ponuda

i Projektni zadatak za Izrada projekta sanacije trga u ulici Gradišćanskih Hrvata
više

Poziv za dostavu ponuda i Prilozi

za Vanjska usluga za provedbu radionica za pokretanje vlastitog poduzeća

više

Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade projekta izvanrednog održavanja

sanacija kolnika i nogostupa Mostarske ulice

višePoziv za dostavu ponuda

za izgradnju potpornog zida u Mihanovićevoj ulici. k.č.z. 8982/1 i 9035 K.O. Split

više

Poziv za dostavu ponuda

za uslugu recepcionera-domara u Gundulićevoj 22

više

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

više

Prava ispitanika

više

Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

više

Sukob interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba