index
kotari_mjesni.gif
Gradski kotari
Mjesni odbori
MO Slatine
MO Žrnovnica
Kamen
Donje Sitno
Gornje Sitno
Srinjine
Stobrečmain_galerija
Split - Sustipan /4/

Mjesni odbor Donje Sitno

Predsjednik vijeća
Jurica Jurišić


Administrativni tajnik
Ivo Mihanović
ivo.mihanović@split.hr
tel: 021/869-801
Hrv. Dragovoljaca 48
21251, Žrnovnica

Naselje Donje Sitno omeđeno je:
Granica naselja Donje Sitno počinje od vrila rijeke Žrnovnice na istoku pa na istok do trigonometra 331 na Dubancu (Gradac). Granica ide dalje na jugoistok do zavoja ceste za Gornje Sitno zapadno od crkvice Sv.Luke. Odatle granica ide cestom na jug do zaseoka Filipovići. Nastavlja jugoistočnom granicom katastarskih čestica 1373, 1383/3, 1383/12,1380, preko ceste dalje istočnom granicom katastarskih čestica 1435, 1436, 1481/4, 1481/5, 1480,1478,1476,1474/1,1474/2 do katastarske granice K.o.Sitno – K.o.Srinjine. Katastarskom granicom K.o.Sitno – K.o.Srinjine na zapad 30 metara do zapadnog dijela puta (čest.zem.6098 K.o.Srinjine).

 

Zapadnom stranom čest.zem.6098 na jug 15 metara do sjevernog dijela čest.zem. 1386 (K.o.Srinjine). Sjevernim dijelom čest.zem. 1386 na zapad 130 metara do puta (čest.zem. 5392/136 K.o.Srinjine). Putem na sjeverozapad cca 200 metara do granice K.o.Sitno – K.o.Srinjine. Granicom K.o.Sitno – K.o.Srinjine na zapad i sjeverozapad do trigonometra 333 na predjelu Sridivica. Spušta se na sjever do križanja ceste za Donje Sitno i ulice Put Vrila, nastavlja ulicom Put Vrila do čest.zem. 2380 (K.o.Sitno). Zatim ide istočnom granicom čest.zem. 2380, 2379/2, 2404,2406, 2408, 2409, 2396, 2412/4, 2412/3 te sjevernim granicama čest.zem. 2424/3, 2422/1, 2422/2, 2422/3, 2415/2, 2419/1 do vrila rijeke Žrnovnice gdje je granica i počela.

Print

Popis komunalnih redara mjesnog odbora Sitno donje

više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba