index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Pjaca

Odsjek za izvršenje proračuna i financijsko-računovodstveno polsovanje

Djelokrug rada
Ažurno, uredno i svakodnevno unosi se u knjigu ulaznih računa (KUF) sve pristigle račune, situacije i zahtjeve po redoslijedu kako dolaze, dajući im broj KUF-a, nakon čega ih se upućuje u nadležne službe i odjele na ovjeru, što na godišnjem nivou iznosi cca 10 tisuća računa.

Kontrolira se formalna i računska ispravnost dokumentacije koja je ovjerena a kojom se preuzimaju obveze na teret Proračuna Grada, te na osnovi ispravne, vjerodostojne i pravovaljane financijske dokumentacije sačinjava Temeljnica, na kojoj se odgovorno upisuje odgovarajući račun / konto na teret kojeg se vrši knjiženje, kao i razdjel, glava, program, projekt i aktivnost na koju se odnosi rashod i izdatak.

Pripremaju se dospjele obveze za plaćanje, obvezno provjerava da li partner istovremeno duguje Gradu, te se u tom slučaju priprema kompenzacija a ostatak za plaćanje.

Vodi se kunska i devizna blagajna, evidencija i isplata po putnim nalozima, isplaćuju troškovi korištenja automobila u službene svrhe i druge isplate u gotovini.
Na temelju sati rada vrši se obračun plaća i bolovanja, provode obustave po kreditima i ovrhama, vrši se isplata naknada za djelatnike Gradske uprave i naknada vijećnicima Gradskog vijeća.

Vrši se isplata svih naknada građanima po osnovi ostvarenih socijalnih prava, isplata stipendija i ostalih novčanih primanja po raznim osnovama.

Vrše se neposredne isplate dobavljačima-partnerima proračunskih korisnika putem sustava Riznice, vodeći računa o prisutnim dugovima prema Gradu tih istih dobavljača, koja se kompenziraju, a ostatak plaća.   
  
Prate se propisi iz proračunskog računovodstva, te se osigurava njihova provedba, vrše knjiženja nastalih promjena na imovini, u prihodima i rashodima, u obvezama i potraživanjima, sastavljaju se zakonom propisna izvješća o poslovanju Grada, i u određenim rokovima podnose nadležnim institucijama, na propisanim obrascima, i to;            
BIL-Bilanca stanja, PR-RAS -Izvještaj o prihodima i rashodima, IO-Izvještaj o obvezama, NT-Izvještaj o novčanom tijeku, P-VRIO Izvještaj o promjenama u vrijednosti i u obujmu imovine, IZJ-Izvješće o zaduženju i jamstvima, IN-izvještaj o investicijama i Bilješke uz obrasce, te obrasci vezani uz rad zaposlenih djelatnika;
ID-izvješće o primicima od nesamostalnog rada, IPP- izvješće o posebnom porezu na plaće i primitke, IDD- izvješće o primicima drugog dohotka, RAD-1M- mjesečno izvješće o plaćama i broju djelatnika, RAD-1G- godišnje izvješće o plaćama, satima rada, broju djelatnika, kvalifikacijskoj strukturi.


Važna obavijest
Obavijesti i informacije proračunskim korisnicima, trgovačkim društvima, građanima,  zajednicama, udrugama, klubovima i ostalim fizičkim i pravnim osobama o stanju obveza Grada Splita prema njima i njihovom usklađivanju, o načinima i vremenu podmire duga, te o prijedlozima prijeboja / kompenzacije u slučaju istovremenih međusobnih potraživanja i obveza između Grada i partnera, se daju;

- iz djelatnosti kulture, predškolskog odgoja i sporta na   tel. 310-178, 310-088, 310-031
- iz djelatnosti osnovnog školstva, na   tel. 310-178
- iz djelatnosti socijalne skrbi, hrvatskih branitelja, studentskih i đačkih stipendija, nagrada na   tel. 310-031
- iz djelatnosti komunalnog održavanja, skloništa, vatrogastva i GSS na   tel. 310–088
- iz djelatnosti komunalne izgradnje, imovine Grada, urbanizma i stare povijesne jezgre,   na tel. 310–234
- iz djelatnosti zajedničkih poslova Gradske uprave, Ureda gradonačelnika, Gradskog vijeća, gradskih kotareva i mjesnih odbora na   tel. 310–185

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba