index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split_Sustipan_3

Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Djelokrug rada
Temeljem dosadašnjeg iskustva i praćenja socijalne slike grada, nastojali smo prepoznati koje su kategorije građana najugroženije, te prema tome osmisliti najučinkovitije oblike socijalnih pomoći koje će im olakšati da prebrode razdoblje krize i neimaštine. Temelj  djelokruga rada Odsjeka socijalne skrbi je pružanje  pomoći bilo materijalne ili financijske, pojedincu, obitelji, mladim i starim osobama, a što je  vidljivo u Programu socijalne skrbi kojim je obuhvaćena:


Socijalna zaštita djece i mladih
Obuhvaća mjere koje su namijenjene obiteljima koje skrbe o djeci i mladima, a to su:
Subvencija smještaja i prehrane djece u jaslicama i dječjim vrtićima
Subvencija marendi u osnovnim školama
Subvencija prehrane djece u cjelodnevnom i poludnevnom boravku u O.Š.
Pomoć u školovanju učenika i studenata
Naknada novorođenoj djeci grada Splita


Socijalna zaštita pojedinaca i obitelji
Obuhvaća mjere i aktivnosti usmjerene na prevladavanje teške socijalne i materijalne situacije u kojoj se zatekla obitelj ili pojedinac, a to su:

prehrana  za socijalno ugrožene građane
Jednokratne novčane pomoći
Subvencija troškova stanovanja
Pogrebni troškovi za umrle bez imovine
Pomoć u doškolovanju i zapošljavanju za teško zaposlive osobe
Ogrjev za socijalno ugrožene građane.


Socijalna zaštita građana starije dobi
Obuhvaća mjere i aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje kvalitete života građana starije dobi, a to su:

Subvencija gradskog prijevoza za građane iznad 65 godina
Naknade umirovljenicima

Program socijalne skrbi osim socijalnih mjera sadrži i poglavlje „Kapitalna ulaganja“, kojim je obuhvaćena izgradnja i kupnja stanova za socijalno ugrožene građane.

Odsjek socijalne skrbi svoj rad i realizaciju socijalnih mjera tijekom proračunske godine vrši temeljem Programa socijalne skrbi  u skladu sa Pravilnikom o socijalnoj skrbi i ostalim važećim pravnim aktima.

Print

Socijalne usluge i pružatelji socijalnih usluga u gradu Splitu

Analiza pružatelja usluga u gradu Splitu - istraživanje

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba