index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva

Odsjek za radno-pravne poslove, upravljanje ljudskim resursima i poslove pisarnice i pismohrane

Djelokrug rada
Služba obrađuje pitanja iz područja rada i službeničkih odnosa, raspisuje natječaje za zasnivanje radnog odnosa u Gradu Splitu, priprema rješenja u svezi radno-pravnog statusa službenika i namještenika (zasnivanje i prestanak radnog odnosa, raspored na radna mjesta, plaće, dopusti, godišnji odmori).
Prati propise o blagdanima, uporabi pečata, grba i zastave, a naročito o natpisima na objektima i uredima Gradske uprave Grada Splita.
Prikuplja i sređuje personalnu dokumentaciju te kompletira dosjee za svakog službenika i namještenika Gradske uprave, vodi osobne očevidnike službenika i namještenika, kontaktira s nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prikuplja i evidentira izvješća o prisutnosti na radu službenika i namještenika.

Obavlja poslove uredskog poslovanja: pisarnice i pismohrane, raspoređuje primljene predmete po upravnim odjelima i službama, brine o pravodobnoj cirkulaciji predmeta i pošte između pisarnice i upravnih odjela i službi Gradske uprave te arhiviranju istih.
Obavlja poslove umnožavanja i distribucije materijala Gradskog vijeća i izvršnog tijela.

Obavlja poslove tekućeg i investicijskog održavanja objekata i inventara, uređaja i opreme, poslove prijevoza i održavanja vozila, poslove nabavke opreme i materijala, poslove evidencije i skrbi o pravilnom korištenju objekata, radnih prostorija, garaža, skladišta i sl. koji se koriste za potrebe rada tijela Gradske uprave, a napose Vila Dalmacija u kojoj se obavljaju poslovi vezani za prihvat gostiju u protokolarne svrhe Grada Splitu, te organizaciju poslovnih svečanih domjenaka i dr.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba