index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Riva zidine

Služba zajedničkih poslova

Pročelnica Ureda
Vesna Alač
tel: 021/310-013,
fax: 021/310-016
e-mail: vesna.alac@split.hr

Djelokrug rada
obavlja stručne poslove u svezi radno-pravnih statusa službenika i namještenika, upravljanja ljudskim resursima, opće administrativno – personalne poslove, organizira i koordinira rad pisarnice i pismohrane, obavlja pomoćno-tehničke poslove kojima se osigurava rad Gradske uprave, poslove tekućeg i investicijskog održavanja objekata, inventara, uređaja i opreme gradske uprave, evidentira i skrbi o pravilnom korištenju sredstava rada i objekata koji se koriste za potrebe tijela Gradske uprave.

Print


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba