index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Savjetovanje s javnošću
Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
Savjetovanja u tijeku
Završena savjetovanja
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Otpad nije smeće!
Gradsko oko
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Izbori za članove vijeća GK i MO 2018.
Arhiva vijestimain_galerija

Završena savjetovanja


Nacrt Prijedloga Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Splita

više

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija

više

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu postavljanja reklamnih predmeta i natpisa na području Grada Splita

više

Nacrt prijedloga Odluke o davanju u zakup i na korištenje površina javne namjene u vlasništvu Grada Splita na području Grada Splita za postavljanje kioska, štandova, štekata i pokretnih naprava

više

Nacrt prijedloga Odluke o načinu i uvjetima postavljanja kioska, štandova, opreme štekata, pokretnih naprava i dr. na površinama javne namjene na području Grada Splita

više

Nacrt prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Splita

više

Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019.godinu

više

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

više

Prijedlog Odluke o organizaciji programa produženog boravka u osnovnim školama kojima je osnivač Grad Split

više

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

više

Nacrt prijedloga odluke o dopuni odlukeo javnim parkiralištima na području Grada Splita

više

Plan djelovanja sustava civilne zaštite Grad Split

više

Nacrt Prijedlog Pravilnika o potporama za poticanje zapošljavanja grada Splita

više

Prijedlog Pravilnika o potporama za poticanje kreativne industrije grada Splita u 2019. godini

više

Prijedlog Redovne revizije Programa gospodarenja Park-šume Marjan na javnom uvidu i javnoj raspravi

Prijedlog Redovne revizije Programa gospodarenja park-šume Marjan biti će izložen u predvorju gradske uprave i dostupan na javni uvid svim zainteresiranima od 8. travnja do 29. travnja 2019. i to svakog dana od 8 do 16 sati, a utorkom od 8 do 19 sati. Javna rasprava održat će se 18. travnja 2019. u 12 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića.

više

Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

više

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

više

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu

više

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu

više

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju visine paušalnog poreza

više

Nacrt odluke o komunalnoj naknadi

više

Nacrt Odluke o vrijednost boda komunalne naknade

više

Nacrt prijedloga odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita

više

Izvješće o provedenom savjetovanju na Odluku o ugostitelsjkoj djelatnosti na području Grada Splita

Print

Plan o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2018. godinu

više

Nacrt Prijedloga o donošenju Odluke o uličnim zabavljačima na javnim površinama Grada Splita

više

Pravilnik o načinu i uvjetima dodjele naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija

više

Nacrt prijedloga Pravilnika o određivanju visine zakupnine, zonama i načinu korištenja javnih površina za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

više


Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu i Plan korištenja javnih površina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Splita, zona zaštite A kao sastavni dio Odluke o komunalnom redu.

više

Nacrt prijedloga izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup javnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.

više

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2018. godinu

više

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama na području Grada Splita

više

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2018. godinu

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba