index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Služba za društvene djelatnosti

Mate Omazić 
pročelnik
tel: 021/310-453
e-mail: mate.omazic@split.hr

Djelokrug rada

Služba obavlja stručne i druge poslove na osiguranju javnih potreba u kulturi i umjetnosti Grada, promicanju općih i lokalnih kulturnih vrijednosti poticanjem kulturnog stvaralaštva i zaštite postojeće građe, kao i druge poslove od interesa za promidžbu, podizanje i očuvanje kulture te obavlja stručne i druge poslove na zadovoljavanju potreba umjetničkog izraza građana, promicanju svijesti o zaštiti kulturološkog i umjetničkog nasljeđa, razvitku i zaštiti umjetničkog stvaralaštva, umjetničkog obrta, kao i tradicionalnih lokalnih umjetničkih izraza u najširem smislu.
Služba obavlja stručne i druge poslove osiguravanja lokalnih potreba stanovništva u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi, utvrđuje kriterije i mjerila za financiranje decentraliziranih funkcija u oblasti osnovnog školstva te kriterije i mjerila za financiranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu i školskih objekata koji se financiraju sredstvima i/ili iz drugih izvora, obavlja stručne i druge poslove osiguranja lokalnih potreba stanovnika za odgojem, obrazovanjem i osposobljavanjem za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina. Posebno vodi brigu o popularizaciji, razvitku i promicanju različitih područja znanosti kompatibilnih sa općim društvenim potrebama, predlaže i provodi mjere suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama radi promicanja i popularizacije znanosti, sve u cilju poticanja interesa najšire javnosti, a naročito svih školskih uzrasta prema znanstvenim dostignućima.Služba obavlja stručne i druge poslove utvrđivanja javnih potreba u sportu i njihovog programiranja, promicanja sporta i rekreacije u svim uzrastima kao posebne društvene vrijednosti, podizanjem sportske svijesti građana, te osiguravanjem uvjeta u oblasti sporta i rekreacije, obavlja nadzor nad radom pravnih i fizičkih osoba koje se bave sportskom djelatnošću, predlaže i sudjeluje u planiranju poslova rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje sportskih objekata, predlaže modele upravljanja sportskim objektima, prati stanje u oblasti korištenja i gospodarenja sportskom infrastrukturom, te predlaže mjere, vodi evidenciju sportskih objekata, obavlja poslove vezane za njihov pravni status, nadzire provedbu ugovora kojima je Grad prenio drugim pravnim osobama svoje ovlasti nad sportskim objektima, priprema, obrađuje i predlaže mjere zaštite prava na sportskim objektima, brine o svrsishodnom korištenju objekata, predlaže mjere za poticanje nadarenih pojedinaca i kolektiva u oblasti sporta i brine o sportskoj promidžbi Grada.

Print


PRIVREMENA RANG LISTA

prijavljenih programa temeljem Javnog poziva za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu
više

Privremena rang lista

prijavljenih programa temeljem Javnog poziva za predlaganje programa u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece za 2018. godinu.
više


Zaključak o Planu raspodjele financijskih sredstava za predlagatelje programa koji nisu proračunski korisnici u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2018. godinu.

više


Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija i dodjelu naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj/akademskoj godini 2017./2018.

više 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba