index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling

Dragan Brtan 
pročelnik
tel: 021/310-426
e-mail: dragan.brtan@split.hr

Djelokrug rada

Odjel obavlja poslove i aktivnosti koordinacije na uspostavljanju sveobuhvatnog sustava unutarnjih kontrola u upravnim tijelima Grada i proračunskim korisnicima, čime se osigurava ostvarivanje ciljeva uz pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito korištenje proračunskih i drugih sredstva.
Uspostavlja i razvija metodologiju financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola koje se primarno odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja, poslove sudjelovanja i pružanja pomoći rukovodećim službenicima u tijelima gradske uprave na uspostavljanju unutarnjih kontrola, vođenje knjige (mape) poslovnih procesa j ažuriranje iste, ustrojavanje registra rizika, praćenje slabosti, nepravilnosti, preporuka i pritužbi sa ciljem unapređenja poslovnih procesa, analiza rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obveza te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, kontrole poslovnih transakcija, natječajnih procedura i ugovora, suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i unutarnjom revizijom.
Odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove naplate prihoda gradskog proračuna, poslove računovodstva, planiranja, izrade, praćenja i izvršenja gradskog proračuna, obavlja poslove prisilne naplate prihoda, kontrole korištenja proračuna, izvješćivanja, te druge stručne poslove na planiranju prihoda j plasmanu financijskih sredstava Grada.
Odjel obavlja stručne i tehničke poslove vezane za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada i svih proračunskih korisnika prema procedurama i odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugih propisa, kao što je raspisivanje javnog nadmetanja ili oglašavanje nadmetanja kada je to propisima određeno po zahtjevima i uz suradnju s upravnim i drugim tijelima gradske uprave, sukladno planu nabave, prikupljanje ponuda organizacija otvaranja ponuda, pripremanje dokumentacije, izrada akata vezanih za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, izrada prijedloga ugovora, sudjelovanje u žalbenim i sl. postupcima koji su rezultirali postupkom odabira, kao i druge poslove koji su po svojoj prirodi vezani za postupak nabave.
Odjel radi poslove planiranja, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava i računalno komunikacijske opreme za podršku poslovnim procesima Gradske uprave i proračunskih korisnika te na osmišljavanju i realizaciji on-line usluga za građane u okviru izgradnje e-uprave.

Print

Nacrt prijedloga

Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2018. godinu
više

Nacrt prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita u periodu I-VI/2018.

više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba