index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu

Ordulj Damir
pročelnik
tel/fax: 021/310-127
e-mail: damir.ordulj@split.hr

Djelokrug rada

Odjel obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na održavanje i upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama, pomorskim dobrom u svom djelokrugu nadležnosti, izrađuje akte i dokumentaciju, ugovara i obračunava naknade, doprinose i druge prihode iz svoje nadležnosti, utvrđuje komunalnu naknadu, prati stanje svih oblika prometa u Gradu, brine se o njegovom uređenju i opremanju. Obavlja i druge poslove u svezi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja djelatnosti komunalnog gospodarstva, vodi postupke i odlučuje o izdavanju odobrenja za rad (dozvole) auto.taxi prijevoznika.
Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti komunalnog redarstva, te vrši nadzor i provođenje propisa koji reguliraju komunalni red. Provodi nadzor nad aktivnostima javnih komunalnih poduzeća i koordinira njihov rad.
U okviru djelokruga rada obavlja poslove poljoprivrednog redarstva i prometnog redarstva kao prometnih jedinca lokalne samouprave. U upravnom odjelu mogu se obavljati i drugi oblici redarstva utvrđeni posebnim propisima kao dio nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
Odjel obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i/ili izbora na svim razinama i suradnje s nadležnim tijelima te s drugim tijelima Gradske uprave. Vodi brigu o lokalnim potrebama stanovništva i korištenju i raspolaganju mjesnim resursima. Služba posebnu pozornost usmjerava na razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti te u ostvarivanju bliže suradnje s gradskim tijelima. O svim aktivnostima mjesne samouprave izvješćuje Gradonačelnika i predlaže mjere i postupke za rješavanje određenih pitanja.

Print

Prava ispitanika

Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka),
više

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba