index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Ured Grada
Služba za unutarnju reviziju
Služba za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financijsko upravljanje i ko ...
Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu ...
Upravni odjel za prostorno planiranje, uređen ...
Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim p ...
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, reda ...
Služba za gospodarenje gradskom imovinom
Služba za međunarodne i EU projekte
Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam
Služba pravnih poslova, zaštite i zastupanja
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Matejuška

Ured Grada

Marina Protić
pročelnica
tel: 021/310-040
e-mail: marina.protic@split.hr


Djelokrug rada 
 
U Uredu u okviru pravno-normativnih poslova za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, obavljaju se stručni i drugi poslovi pravno-savjetodavne i stručno-administrativne naravi koji obuhvaćaju pripremu i stručni pregled općih akata pripremljenih za sjednice Gradskoga vijeća i/ili Gradonačelnika, poslove pripreme i organiziranja sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela, poslove pripreme akata Gradonačelnika i njegovih radnih tijela.
Izrađuje opće akte iz svog djelokruga, surađuje s drugim tijelima Gradske uprave na izradi
općih i pojedinačnih akata i ugovora.
U okviru poslova civilnog društva, Ured posebno surađuje s udrugama građana koje resorno nisu izravno vezane za neko drugo upravno tijelo, a napose, nacionalnim manjinama i njihovim legitimnim tijelima, vjerskim zajednicama i institucijama mladih, brine se o realizaciji i usklađivanju programa rada udruga s potrebama i ciljevima Grada na bazi objave javnih potreba. Predlaže mjere i postupke za suradnju udruga građana i subjekata civilnog društva s tijelima Grada, potiče i brine se za suradnju sa zainteresiranom javnošću na planu razvoja društvenih odnosa u Gradu i suradnji na širem prostoru. Objedinjava poveznice programa upravnih tijela prema građanima/udrugama građana iz njihovog djelokruga.
Stručno obrađuje ovisno o svakoj pojedinoj aktivnosti i predlaže sadržaje prema postojećim programima, potrebama građana i mogućnostima proračuna.
U okviru upravnog postupka u Uredu se rješavaju pitanja iz oblasti prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka, kao i pitanja povezana sa općom sigurnosti i upravljanje kriznim stanjem. Ured obavlja stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja građana, poslove zaštite od požara i civilne zaštite, materijalnih i drugih dobara u slučaju katastrofe i drugih nesreća. Izrađuje nacrte prijedloga planova i drugih akata iz ove oblasti i sudjeluje u njihovoj izradi. Potiče donošenje mjera radi usavršavanja sustava zaštite i spašavanja te prati stanje u ovoj oblasti i u okviru svojih ovlaštenja, provodi mjere i postupke vezane za sredstva i objekte namijenjene zaštiti i spašavanju, te planira, provodi i prati mjere zaštite na radu u okviru radnih prostora i objekata Gradske uprave Obavljaju se i savjetodavno~stručni(i konzultantski) poslovi iz pojedinih područja rada za potrebe Grada i Gradonačelnika vezani za globalnu problematiku razvoja grada, razvoju pojedinačnih projekata bilo koordiniranjem i stručnim usmjeravanjem rada upravnih tijela Grada te suradnjom s državnim i drugim tijelima i institucijama.
Obavljaju se radno pravni i normativni poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, opće administrativno - personalni poslovi, stručni poslovi u svezi radno-pravnih statusa službenika i namještenika i opći poslovi povezani sa prijemom stranaka te pisarnicom i pismohranom te pomoćno-tehnički poslovi kojima se osigurava rad Gradske uprave.
U okviru Ureda objedinjavaju se i/ili planiraju poslovi u svezi informiranja i odnosa s javnošću, razvijanja međunarodne suradnje, i protokolarni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihove medijske prezentacije.
U Uredu se obavljaju poslovi u dijelu skrbi o pravima branitelja, obitelji poginulih branitelja (roditelja, udovica i djece), hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji u okviru obveza Grada utvrđenih zakonima i drugim aktima, prati i pomaže u ostvarivanju prava branitelja iz nadležnosti upravnih tijela Gradske uprave, suradnje s braniteljskim udrugama na koordiniranju j ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa.
U okviru Ureda obavljaju se stručni i drugi poslovi na obnovi, zaštiti, korištenju očuvanju povijesne jezgre i ostalog graditeljskog nasljeđa, te na poticanju društvenih ekonomskih procesa vezanih za povijesno nasljeđe i baštinu
 

Print

Poziv za oglašavanje djelatnosti u sustavu signalizacije u povijesnoj jezgri Splita

Odsjek za staru gradsku jezgru i baštinu Ureda Grada poziva sve zainteresirane da koriste mogućnost oglašavanja djelatnosti signalizacijskim/informacijskim pločama (smeđim  pločama) postavljenim u povijesnoj jezgri Splita.

više

Plan raspodjele sredstava projektima udruga branitelja

temeljem objavljenog Natječaja za prijavu projekata udruga branitelja iz područja Socijalna i zdravstvena zaštita, unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za 2018.godinu
više

Plan raspodjele sredstava projektima udruga branitelja

temeljem objavljenog Natječaja za prijavu projekata udruga branitelja iz područja Zaštita digniteta Domovinskog rata, obilježavanje značajnih događaja i mjesta iz Domovinskog rata za 2018. godinu s projekcijama za 2018./2019.godinu
više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba