index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - podrumi

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i redarstvo

Pročelnik Upravnog odjela
Špiro Cokarić
tel: 021/310-216,
fax: 021/310-129
e-mail: spiro.cokaric@split.hr

Djelokrug rada
obavlja upravne i druge stručne poslove u komunalnoj oblasti koji se odnose na upravljanje komunalnom imovinom, javnim površinama, pomorskim dobrom u svom djelokrugu nadležnosti, izrađuje akte i dokumentaciju, ugovara i obračunava učešća i doprinose, utvrđuje komunalnu naknadu, prati stanje svih oblika prometa u Gradu, brine se o njegovom uređenju i opremanju, obavlja stručne i druge poslove vezane za nadzor nad radom javnih komunalnih poduzeća i koordinira njihov rad. Obavlja i druge poslove u svezi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja djelatnosti komunalnog gospodarstva. Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti komunalnog redarstva, te vrši nadzor i provođenje propisa koji reguliraju komunalni red.

U okviru djelokruga rada obavlja poslove poljoprivrednog redarstva i prometnog redarstva kao prometnih jedinca lokalne samouprave. U upravnom odjelu mogu se obavljati i drugi oblici redarstva utvrđeni posebnim propisima kao dio nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Print

Izvještaj o prometu pasa od 01. veljače 2016. do 30. rujna 2016.

Na području grada Splita u periodu 01. veljače 2016. do 30. rujna 2016. ulovljeno je ukupno 120 pasa. Od toga je 44 odraslih pasa i 76 štenca od čega 47 štenadi u leglu.

više

Tromjesečno izvješće o uklanjanju uginulih životinja

sa javnih površina i hvatanju životinja bez nadzora na području grada Splita
više

Besplatni telefon za javnost AS-EKO d.o.o. Šibenik - 0800 85 69

za uklanjanje uginulih životinja sa javnih površina i hvatanje životinja bez nadzora na području Grada Splita
više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba