index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Niemann

Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pročelnica Službe
Ružica Batinić Santro, dipl. ing. arh.
tel: 021/310-309, 021/310-497
fax: 021/310-258
e-mail: ruzica.batinicsantro@split.hr

Djelokrug rada
Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja stručne i druge poslove za izradu prostorno planske dokumentacije (pribavlja stručne podloge: sociološke, ekonomske, ekološke, krajobrazne, demografske, energetske i katastarske podloge) i prati izradu i primjenu dokumentacije iz područja zaštite okoliša ( postupanje s otpadom, očuvanje kakvoće zraka, zaštita od buke, očuvanje kakvoće mora i priobalja, zaštitu prirode i dr.).
Stručni poslovi prostornog planiranja naročito obuhvaćaju poslove izrade Odluka potrebnih za izradu dokumenata prostornog uređenja (Prostorni plan uređenja, Generalni urbanistički plan, Urbanističkih planova uređenja), organizacije i uključivanja zainteresiranih  subjekate kao što su  gradski kotari, mjesni odbori, udruge građana, lokalne i državne vlasti, komunalna i javna poduzeća, vlasnici zemljišta i dr., u procesu izrade dokumenata prostornog uređenja.
Za potrebe izrade i donošenja prostornih planova Služba prati stanje u prostoru te sudjeluje u izradi  Izvješća o stanju u prostoru i vodi informacijski sustava prostornog uređenja.  Prati provođenje natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskih rješenja.
 
Stručni poslovi zaštite okoliša naročito obuhvaćaju prikupljanje, evidentiranje, procjenu i  primjenjuje podatake o prirodi i okolišu, te suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, područne i lokalne samouprave, ustanovama i udrugama vezano za  unapređenje i zaštitu okoliša i prirode.
Surađuje, priprema i izrađuje stručna mišljenja, te predlaže programe i mjere radi smanjivanja i spriječavanja onečišćenja okoliša (Program zaštite okoliša, Stratešku kartu buke, Studija utjecaja na okoliš vezane za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš i ostalo).
Sudjeluje u izradi dokumentacije prostornog planiranja u segmentu koji se odnosi na prirodu i okoliš. Radi na uspostavi i praćenju informacijskog sustava.
 

Print

Akcijski plan upravljanja bukom na području Grada Splita s ocjenskom godinom 2011.

više

Strateška karta buke Grada Splita s ocjenskom godinom 2011.

više

Konfliktna karta buke na području Grada Splita s ocjenskom godinom 2011.

više


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba