index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Veslačka utrka - sv.Duje

Služba za javnu nabavu

Pročelnica
Katarina Nataša Merćep
tel: 021/310-023,
fax: 021/310-405
e-mail: katarinanatasa.mercep@split.hr

Djelokrug
obavlja stručne i tehničke poslove vezane za nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada prema procedurama i odredbama Zakona o javnoj nabavi i drugih propisa, kao što je raspisivanje javnog nadmetanja ili oglašavanje nadmetanja kada je to propisima određeno po zahtjevima i uz suradnju s upravnim i drugim tijelima gradske uprave, sukladno planu nabave, prikupljanje ponuda organizacija otvaranja ponuda, pripremanje dokumentacije, izrada akata vezanih za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, izrada prijedloga ugovora, sudjelovanje u žalbenim i sl. postupcima koji su rezultirali postupkom odabira, kao i druge poslove koji su po svojoj prirodi vezani za postupak nabave. 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba