Služba za gospodarenje gradskom imovinom

Ivan Leko
pročelnik po ovlaštenju
tel: 021/310-441
e-mail: ivan.leko@split.hr

Djelokrug rada

Služba predlaže strateške dokumente o gospodarenju imovinom Grada. Obavlja upravne i druge stručne poslove gospodarenja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada. Evidentira navedene nekretnine, brine se o uknjižbi prava vlasništva nekretnina u svezi djelokruga svog rada, priprema natječaje za raspolaganje tim nekretninama (prodaja, najam, zakup), prati stanje, predlaže mjere i postupke za reguliranje j unaprjeđenje stanja u svom djelokrugu. Izrađuje ugovore o kupoprodaji, najmu i zakupu, izračune zaštićene najamnine, izdaje potvrde o podacima u vezi sa stanovima i poslovnim prostorima. Obavlja poslove povezane sa davanjem u zakup javnih gradskih površina te davanje koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru. Uređuje uvjete za korištenje objekta „Vila Dalmacija“. Organizira poslove tekućeg i investicijskog održavanja imovine Grada. Obavlja stručne i druge poslove vezane za kontrolu i poslovanje gradskih poduzeća, prati izvršenje financijskih planova, sudjeluje u izradi razvojnih projekata te predlaže mjere za unapređenje stanja.

 
 
Posljednja izmjena: 2.1.2018