index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU istočnog dijela područja Duilovo u Splitu- (Sl.gl. Grada Splita br. 5/98 i 22/00)


Grafički dio:
1. Postojeće stanje sa granicom obuhvata
2. Plan namjene površina
3. Urbanističko rješenje
4. Nivelacijski plan
5. Vodovodna mreža
6. Kanalizacijska mreža
7. Postojeća i planirana električna mreža 10kV

Tekstualni dio:
1. Obrazloženje
2. Odluka o donošenju DPU-a istočnog dijela područja Duilovo u Splitu
3. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DPU-a istočnog dijela područja Duilovo u Splitu - Izmjene i dopune DPU-a istočnog dijela područja Duilovo u Splitu (Sl.gl. Grada Splita br. 52/13)

Grafički dio:
1. Postojeće stanje
2. Postojeće stanje s granicom obuhvata Izmjena i dopuna
3. Plan namjene površina
4. Urbanističko rješenje
5. Prijedlog lokacijske dozvole
6. Nivelacijski plan
7. Vodovodna mreža
8. Kanalizacijska mreža
9. Elektromreža
10. Telekomunikacijska mreža
11. Plan parcelacije

Tekstualni dio:
1. Odredbe za provođenje i obrazloženje
2. Odluka o donošenju (Sl.gl. Grada Splita br. 52/13)
3. Ostali prilozi
4. Javna rasprava, mišljenja i suglasnosti 
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba