index
press.gif
Arhiva vijesti u 2019.
Arhiva vijesti u 2018.
Arhiva vijesti u 2017.
Arhiva vijesti u 2016.
Arhiva vijesti u 2015.
Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac
Arhiva vijesti u 2014.
Arhiva vijesti u 2013.
Arhiva vijesti u 2012.
Arhiva vijesti u 2011.
Arhiva vijesti u 2010.
Arhiva vijesti u 2009.main_galerija
Split - sfinga

Gradsko vijeće odlučilo o pokretanju izmjena Prostornog plana i GUP-a Splita

Jedna od najvažnijih odluka koju su splitski gradski vijećnici donijeli tokom 11 sati dugog zasjedanja je ona o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita, odnosno o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Splita.

2015_07_14_Gradsko_vihjeće_28_A.jpg Kako je uvodno rečeno, osnovni razlozi za pristupanje izradi Izmjena i dopuna Plana, odnosno GUP-a su usklađivanje Plana sa: Zakonom o prostornom uređenju, Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, drugim zakonima i propisima, rješenjima, uvjetima i smjernicama javnopravnih tijela za pojedina područja i zahvate u obuhvatu, a koja su donesena i utvrđena nakon donošenja Plana (rješenja Ministarstva kulture o zaštiti kulturnih dobara, Uredba o ekološkoj mreži i drugo) te  preispitivanje i izmjena prostorno-planskih rješenja - namjena i uvjeta gradnje, prema dostavljenim zahtjevima za revidiranje i razgraničenje pojedinih namjena, prostornih pokazatelja, uvjeta i smjernica za gradnju i uređenje prostora, a sve temeljem stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu pokretanja postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita, raspravljene na 27. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 18.5.2015. godine, koje obuhvaćaju: zahtjeve građana- fizičkih i pravnih osoba, poduzetničke inicijative, legalizaciju bespravne gradnje unutar Park šume Marjan, u zonama javne i društvene namjene, te eventualno na koridorima planiranih infrastrukturnih sustava, čije trase je moguće i opravdano izmijeniti.

Nadalje, razlozi za izradu i izmjenu Plana su i  preispitivanje trasa, površina i uvjeta gradnje prometnih i infrastrukturnih sustava,  preispitivanje obveze donošenja i obuhvata urbanističkih planova uređenja, te propisivanje obveze izrade planova sanacije i urbane obnove. U svrhu osiguranja provedivosti i usklađenosti svih dijelova Plana potrebno je otkloniti uočene nedostatke u grafičkom i tekstualnom dijelu Plana, te izmijeniti i dopuniti odredbe, radi nedvojbene primjene istih u postupcima izdavanja akata za gradnju.

2015_07_14_Gradsko_vihjeće_28_C.jpgNa početku sjednice vijećnici su prihvatili informaciju o osinvanju Centra za autizam u Splitu. Naime, Grad Zagreb osnivač je ustanove Centar za autizam sa sjedištem u Zagrebu, koja obavlja djelatnost odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju te mentalnom retardacijom, a Centar ima ustrojbene jedinice u Splitu i Rijeci. Želeći da i Split dobije Centar za autizam, Grad Split kao osnivač buduće ustanove je u svibnju ove godine zatražio prethodno pozitivno mišljenje Ministarstva o opravdanosti osnivanja ustanove. U tu svrhu pripremljen je prijedlog Sporazuma čiji bi potpisnici bili Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te gradovi Zagreb, Rijeka i Split.
Vijećnici su na sjednici, nakon drugog čitanja usvojili i novi Poslovnik o radu Gradskog vijeća. Potom su donijeli odluku o zaduživanju Grada dugoročnim kunskim kreditom od 30.000.000,00 kuna za refinanciranje municipalnih obveznica Grada Splita, uz rok povrata od pet godina i fiksnu kamatu od 2,9%.

Na sjednici je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2014. godinu s Izvješćem o radu ustanova u kulturi, potom Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2014. godinu, Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Splita za 2014. godinu s Izvješćem o radu ustanova u predškolskom odgoju za 2014. godinu te Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Splita u 2014. godini s Izvješćem o radu Javne ustanove „Športski objekti“ Split. Međutim, vijećnici nisu usvojili Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2014. godinu. Naime, za taj dokument je glasalo 16 vijećnika, što je bilo za dva glasa manje od potrebnih 18.

U nastavku sjednice usvojeni su izvještaji o poslovanju gradskih poduzeća u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu grada Splita: „Parkovi i nasadi“ d.o.o.; „Lovrinac“ d.o.o.; „Stanouprava“ d.o.o.; „Splitska obala“ d.o.o.; Spalatum DMC d.o.o. – Turistička agencija; „Čistoća“ d.o.o.; „Promet“ d.o.o.; „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Usvojeno je i Godišnje izvješć o poslovanju Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES-Split“ u 2014. godini.

U 20,00 sati je sjednica prekinuta, a nastavak, tokom kojeg bi vijećnici trebali obraditi preostale 22 točke dnevnog reda, je zakazan za četvrtak, 16. srpnja u 8,00 sati.

2015_07_14_Gradsko_vihjeće_28_Benzon_2.jpgNa početku 28. sjednice Gradskog vijeća izvršena je promjena u vijećničkim redovima.
Naime, Tonči Blažević, član i predsjednik splitske podružnice HSLS-a, koji je u Gradsko vijeće ušao na kandidacijskoj listi „Hrvatsko zajedništvo“, koje je nositelj bio HDZ, pismeno je 30. lipnja 2015. godine zatražio da mu se mandat vijećnika stavi u mirovanje. Umjesto njega u vijeće je, na polovici tekućeg mandata, ušao Zdeslav Benzon, postavši tako zamjenskim vijećnikom u Gradskom vijeću.

Print

 
Press
Savjet mladih
Nacionalne manjine
Prevencija kriminaliteta
Temeljni akti Grada Splita
Proračun Grada Splita
Natječaji i oglasi
Prostorno planska dokumentacija
Planovi grada
Servisne informacije
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Legalizacija
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba