index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU lokacija vodosprema u području Park-šume Marjan


Grafički dio:
Postojeće stanje
Plan parcelacije
Detaljna namjena površina
Prometna mreža
Elektroopskrba
Vodoopskrba
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje


Tekstualni dio:
Obrazloženje
Odluka o donošenju DPU lokacija vodosprema u području Park-šume Marjan
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba