index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - Tomića stina

Primjena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

 


Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (u daljnjem tekstu: Uredba), objavljenu u “Narodnim novinama“ broj 94/14. (Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja). Time je izmijenjena i dopunjena ranija Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja ("Narodne novine" broj 52/13).

Uredba se primjenjuje na dužnika fizičku i pravnu osobu, a odnosi se na sve dospjele i nedospjele neplaćene dugove i potraživanja, osim na potraživanja za javna davanja (izuzev naknade za koncesiju i dugove i potraživanja navedena u članku 3. stavak 4. Uredbe). Dužnik fizička osoba u smislu ove Uredbe je fizička osoba – građanin, fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost. Na dužnika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost primjenjuju se odredbe ove Uredbe koje se odnose na pravnu osobu. Propisano je da se dužniku može odobriti odgoda plaćanja, obročna otplata duga, te prodaja i otpis duga jednom u pet godina, a podnositelj zahtjeva daje podatke pod materijalnom i kaznenom odgovornošću. Rješenje donosi Upravni odjel za financije, odnosno Gradonačelnik u skladu s Uredbom, nakon čega se rješenje javno objavljuje sukladno članku 68. Zakona o proračunu.


Uredbom se nastoji olakšati položaj gospodarstvenika, ali isto tako i građana koji imaju opravdane probleme u podmirivanju njihovih obveza prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjevi se podnose neposredno putem protokola Grada Splita ili putem pošte na adresu Grad Split, Upravni odjel za financije, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split.

 


Uredbom je propisana:


I) Odgoda plaćanja i obročna otplata duga

Zahtjev mogu podnijeti pravne osobe, fizičke osobe - građani, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost na Uredbom propisanim obrascima: Obrazac ZFO (za fizičke osobe)  i Obrazac ZPO (za pravne osobe).


a)Fizičke osobe građani zahtjev podnose uz potrebnu dokumentaciju koja sadrži:

 • - Ispunjen Obrazac ZFO
  - Potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili pomoć za uzdržavanje (socijalni uvjet),
                                                                            ili
  - Potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima: da imovina u novčanom obliku ne prelazi iznos od šest proračunskih osnovica na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva, te da ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva jednu proračunsku osnovicu (imovinski uvjet)


b)
 Pravne osobe, fizičke osobe obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost moraju udovoljavati sljedećim uvjetima: da nema dospjelog duga u evidencijama koje vodi Porezna uprava (po osnovi poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), da nije isplaćena dividenda, udjel u dobiti ili predujam dobiti u prethodnoj i tekućoj godini uz istodobno postojanje poreznog duga, da bi plaćanje duga odjednom za dužnika predstavljalo neprimjereno opterećenje ili bi mu nanijelo veću gospodarsku štetu i da se poslovni i financijski plan procijeni kao tržišno održiv.
Potrebna dokumentacija sadrži:

 • - Ispunjen Obrazac ZPO
  - Dokaz o financijskoj solventnosti: BON-1 u izvorniku ili preslici ne stariji od 6 mjeseci do  dana podnošenja zahtjeva (ne odnosi se na fizičku osobu obrtnika)
  - BON-2 ili SOL-2 u izvorniku ili preslici ne stariji od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva
  - Jedan od instrumenata osiguranja duga: neopoziva garancija banke, zadužnica, ili slično
  - Poslovni ili financijski plan društva s projekcijom učinka tražene obročne otplate ili odgode
 

II) Otpis ili djelomičan otpis duga za fizičku osobu građanina

Zahtjev može podnijeti dužnik fizička osoba – građanin na Obrascu ZFO. Fizičkoj osobi odobrit će se otpis ili djelomičan otpis duga u skladu s podnesenim zahtjevom u slučaju kada bi naplata duga ugrozila osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe i članova njegovog kućanstva, za što je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • - Ispunjen Obrazac ZFO
  - Potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili pomoć za uzdržavanje (socijalni uvjet),
                                                                            ili
  - Potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako imovno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima: da imovina u novčanom obliku ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva po članu kućanstva, da ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva jednu proračunsku osnovicu, da podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva posjeduju stan ili kuću koju koriste isključivo za njihovo stanovanje, te da ako imaju u vlasništvu automobil ili plovilo njegova vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva (imovinski uvjet).

 


III) Otpis duga za kamatu ako se plati glavnica jednokratno u cijelosti

Fizičkoj i pravnoj osobi može se na temelju podnesenog zahtjeva odobriti otpis duga s osnove kamata. Propisano je da se može otpisati dug s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga, osim one s naslova javnih davanja,  uplati u cijelosti jednokratno u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja. Podnositelj zahtjeva s osnova kamata ne može istodobno podnijeti zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga. Dospjeli dug s osnove kamata će se otpisati ako fizička ili pravna osoba u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja uplati glavnicu duga za koji je podnijela zahtjev za otpis kamate.

 


> Obrazac ZFO

Obrazac ZPO

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba