Savjet mladih Grada Splita

Sastav  i izbor članova Savjeta, te njihov djelokrug propisani su Zakonom o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 21/14).


Savjet mladih Grada Splita ima jedanaest članova i njihovih zamjenika koje imenuje Gradsko vijeće nakon provedene kandidature putem javnog poziva. Mandat članova Savjeta i njihovih zamjenika traje tri godine.


1.  Marijan Nikolić, za člana - Marko Glibota, za zamjenika člana
2.  Domagoj Bajić, za člana - Nora Kulić, za zamjenicu člana
3.  Krešimir Mandić, za člana - Luka Goreta, za zamjenika člana
4.  Miran Podržaj, za člana - Jurica Kurtović, za zamjenika člana
5.  Bruno Stričević, za člana - Josip Subašić, za zamjenika člana
6.  Miroslava Ćosić, za članicu - Jelena Cvitković, za zamjenicu članice
7.  Jure Mihael Slavić, za člana - Ana Božinović Karauz, za zamjenicu člana
8.  Hrvoje Bašić, za člana - Vide Vuletić, za zamjenika člana
9.  Matea Bešlić, za članicu - Romana Ban, za zamjenicu članice
10. Tina Vukasović Đaković, za članicu - Lana Beović, za zamjenicu članice
11. Marina Meić, za članicu - Ivana Roguljić, za zamjenicu članice


e-mail: savjetmladih@split.hr

> Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita


Dokumenti:

- Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“,broj 41/14)


- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“,broj 21/14)


- Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita, broj 32/15)


- Gradski program za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017.-2020.


- Zaključak o davanju suglasnosti na Gradski program za mlade Grada Splita za razdoblje od 2017.-2020.


- Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2017.


- Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog programa rada Savjeta mladih Grada Splita za 2017.


- Prijedlog teksta Javnog poziva za isticanje kanditura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita (17. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita od 2. listopada 2014.g., 27. točka dnevnog reda)


- Zaključak o utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kanditura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita, broj 49/14)


- Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2016.


- Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Splita za 2016.

 

 
 
Posljednja izmjena: 20.4.2018