index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU za dio obuhvata pojedinačnog zahvata P26 - južno od ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde

Grafički dio:

0) Postojeće stanje

1) Namjena

2) Prometna mreža

3) Prometna mreža - profili prometnica

4) Telekomunikacijski sustav

5) Vodoopskrba

6) Odvodnja

7) Elektroopskrba

8) Javna rasvjeta

9) Plinoopskrba

10) Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

11) Uvjeti gradnje

12) Plan parcelacijeTekstualni dio:

1) Odluka o donošenju DPU-a za dio obuhvata pojedinačnog zahvata P26-južno od križanja ulica Domovinskog rata i Zbora narodne garde

2) Obrazloženje

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba