index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

UPU područja Šine – Vidovac


Grafički dio:

1) Topografsko-katatsarski plan

2) Korištenje i namjena površina
3) Prometna i ulična mreža
4) Javne telekomunikacije
5) Energetski sustav
6) Vodnogospodarski sustav
7) Uvjeti korištenja
8) Oblici korištenja
9) Način gradnje


Tekstualni dio:

1) Odluka o donošenju UPU-a

2) Tekst Šine_Knjiga II
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba