index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula

Grafički dio:

0.    Postojeće stanje

1.    Detaljna namjena površina

2a.  Prometna mreža

2b.  Telekomunikacijska mreža

2c.   Vodoopskrba

2d.  Odvodnja

2e.  Elektroopskrba

3.    Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

4a.  Uvjeti gradnje

4b.  Plan parcelacije


Tekstualni dio:

1)   Odluka o donošenju DPU za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula

2)   Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU za sadržaje Zdravstvene škole na podučju Firula 

2a) Obrazloženje Izmjena i dopuna DPU za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula

3)   Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU za sadržaje Zdravstvene škole na podučju Firula (Službeni glasnik Grada Splita br. 38/18)

3a) Obrazloženje Izmjena i dopuna DPU za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula 

- Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje, pročišćeni popis kartografskih prikaza iz grafičkog dijela DPU-a za sadržaj Zdravstvene škole na području Firula (Sl. gl. Grada Splita 42/18)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba