index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU za Trg Hrvatske bratske zajednice

Grafički dio:
Granica obuhvata
Detaljna namjena površina
Promet
Promet - Prilog 1
Promet - Prilog 2
Promet - Prilog 3
Telekomunikacijska mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Elektroopskrba
Uvjeti korištenja
Urbanističke mjere zaštite od požara
Smještaj građevine na građevnoj parceli
Uređenje građevne čestice
Shema pročelja


Tekstualni dio:
Obrazloženje
Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja za Trg Hrvatske bratske zajednice
Zaključak o utvrđivanju previda
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba