index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

UPU stambenog naselja Vrh Sućidra


Grafički dio:
Granice
Korištenje i namjena površina
Cestovni promet
Telekomunikacije
Elektroenergetika
Vodoopskrba
Odvodnja
Oblici korištenja
Način gradnje
Zahvati u prostoru


Tekstualni dio:
Obrazloženje
Odluka o donošenju UPU stambenog naselja Vrh Sućidra
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba