Planovi u izradi

 

Temeljem Odluka o izradi


- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac (Sl. gl. Grada Splita br. 39/19)


1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac
(Sl. gl. Grada Splita br. 39/19)

2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac (Sl. gl. Grada Splita br. 25/9)

3. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita za odlagalište otpada Karepovac (Sl. gl. Grada Splita br. 42/19)


- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 24/15)

       1. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita (Sl. gl. Grada Splita br. 9/16)

      2. Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita 

      3. Odluka o sadržaju strateške studije za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 23/16)


- Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Splita (Sl.gl. Grada Splita br. 24/15)


- UPU (Urbanistički plan uređenja) 

      1.  Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl. gl. Grada Splita br. 55/17, 24/19)

           1.1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl. gl. Grada Splita br. 4/18)

            1.2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu (Sl. gl. Grada Splita br. 26/18)- DPU (Detalji plan uređenja)   

      1. Izmjena i dopuna DPU Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu (Sl. gl. Grada Splita 5/16)

           1.1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu (Sl. gl. Grada Splita 13/16)

           1.2. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu (Sl. gl. Grada Splita 48/16)
      
      

 

 
 
Posljednja izmjena: 12.9.2019