index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU radne zone Dračevac


Grafički dio:

0.      Granica obuhvata

1.      Detaljna namjena površina

2a-1. Prometna mreža - nivo 38,00 m.n.m.

2a-2. Prometna mreža - nivo 31,50 - 31,00 m.n.m.

2b.    Vodoopskrbna mreža

2c.    Kanalizacijska mreža

2d.    Elektroopskrba i javna rasvjeta

2e.    Telekomunikacijska mreža

3.      Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4a.    Uvjeti gradnje - Plan parcelacije

4b.    Uvjeti gradnje - Urbanisticki parametri


Tekstualni dio:

Obrazloženje DPU-a

Odluka o donošenju DPU-a radne zone Dračeva (Službeni glasnik Grada Splita, br. 12/09)

Obrazloženje izmjena i dopuna

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a radne zone Dračevac (Službeni glasnik Grada Splita, br. 61/18 i 1/19 ispr.) 

- Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i pročišćeni popis kartografskih prikaza iz grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac (Službeni glasnik Grada Splita, br. 2/19)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba