index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU priobalnog područja Trstenik-Radoševac

("Službeni glasnik Grada Splita":, br. 12/00, 8/07, 12/10, 41/14, 48/14 - pročišćeni tekst, 54/16, 69/16 - pročišćeni tekst, 61/18 i 2/19 - pročišćeni tekst)


Grafički dio:


0. Obuhvat izmjena i dopuna DPU-a
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016. 
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


1. Detaljna namjena površina
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


2.1. Plan prometne mreže 
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


2.2. Poprečni profili prometnica
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2010.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


2.3. Vodovodna mreža
   
Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


2.4. Kanalizacijska mreža
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


2.5. Elektroenergetska mreža 
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


2.6. Javna rasvjeta
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


2.7. Telekomunikacijska mreža
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


4. Uvjeti gradnje
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


4.1. Prostorne cjeline
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2016.
   Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.


5. Detalji
   
Izmjena i dopuna DPU-a iz 2018.Tekstualni dio:
> Odluka o donošenju DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 12/00)
> Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac (Službeni glasnik Grada Splita", br .8/07)
> Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 12/10)
> Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 41/14)
> Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik -Radoševac ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 48/14)
> Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 54/16) 
> Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 69/16) 
> Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 61/18)
> Obrazloženje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređena priobalnog područja Trstenik-Radoševac (2018.) 
> Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i pročišćeni popis kartografskih prikaza iz grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac ("Službeni glasnik Grada Splita", br. 2/19)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba