index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21


Grafički dio:

1) Topografsko - katastarski plan s granicom obuhvata izmjena i dopuna plana

2) Detaljna namjena površina

3) Prometna mreža

4) Telekomunikacijska mreža

5) Vodoopskrba

6) Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

7) Elektroenergetska mreža

8) Elektroenergetska mreža - javna rasvjeta

9) Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

10)Uvjeti gradnje

11)Uvjeti gradnje - plan parcelacije


Tekstualni dio:

1) Odluka o donošenju DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21 (Sl. glasnik Grada Splita 30/08)

2) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21 (Sl. glasnik Grada Splita 14/12)

3) Obrazloženje 

4) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21 (Sl. glasnik Grada Splita 32/13)

5) Obrazloženje uz Odluku o donošenju Izmjena i dopuna DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21

6) Odredbe za provođenje Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule – pojedinačni zahvat P21 – pročišćeni tekst - (Sl. glasnik Grada Splita 4/14)

7) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21 - (Sl. glasnik Grada Splita 13/15)

8) Odredbe za provođenje i grafički dio Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule - pojedinačni zahvat P21 - pročišćeni tekst - (Sl. glasnik Grada Splita 33/15)

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba