index
press.gif
Planovi na snazi
PPU grada Splita
GUP Splita
PUP-i na snazi
UPU-i na snazi
DPU-i na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnom uvidu
Izvješća o javnim raspravamamain_galerija
Split Riva

UPU područja Sirobuja


Grafički dio:
Granice obuhvata
Korištenje i namjena površina
Promet
Vodoopskrba
Odvodnja
Elektroenergetika
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja
Način i uvjeti gradnje
Prikaz zahvata u prostoru


Tekstualni dio:
Obrazloženje
Odluka o donošenju UPU područja Sirobuja
Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba