index
naslovnica.gif
Grad Split
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradsko vijeće
Pravo na pristup informacijama
Zaštita osobnih podataka
Službeni glasnik
Telefonski imenik gradske uprave
Kulturna strategija grada Splita
Strategija Urbane aglomeracije Split
Karepovac
Arhiva vijesti


main_galerija

Služba za imovinsko-pravnu pripremu građevinskog zemljišta, evidenciju i upravljanje gradskom imovinom

 

Pročenik

  • Ivica Pavić
  • 021/310-408, 021/310-409
  • e-mail: ivica.pavic@split.hr
  • adresa: Obala kneza Branimira 17, Split

Odsjeci

Odsjek za evidenciju i uknjižbu nekretnina

  • prikuplja podataka za potrebe evidentiranja nekretnina u vlasništvu Grada Splita (škole, vrtići, javne ustanove, objekti kulture, športski objekti i dr.)
  • podnosi prijedloge za uknjižbu prava vlasništva u korist Grada Splita na temelju prikupljene dokumentacije
  • podnosi prijedloge za uknjižbu prava vlasništva u korist Grada Splita na temelju dokumentacije koju dostave druge službe (Služba za pripremu, Služba za šport i dr.) -o prijedlozima odlučuje Općinski sud u Splitu Odjel za zemljišne knjige, rok za rješavanje prijedloga i uknjižbu prava vlasništva ne ovisi o podnositelju zahtjeva i na njega ne može utjecati.
  • obrada predmeta prije podnošenja prijedloga sastoji se od pribavljanja odgovarajuće dokumentacije formalno pravno uredne za uknjižbu: pravomoćna rješenja nadležnih službi, presude, ovjereni ugovori, zapisnici, izjave i drugi dokumenti pohranjeni u Arhivama, Grada, Županije, Povijesnog arhiva, Općinskog suda i sl.
  • podnosi zahtjeve za etažiranje - utvrđuje samostalne uporabne cjeline temeljem snimke prostora, katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.
  • Po zahtjevima odlučuje Ured državne uprave u Splitu koji izdaje potvrde o etažiranju
  • priprema prijedloge Zaključaka te ih upućuje Gradskom poglavarstvu na usvajanje
  • u predmetima prvokupa  nekretnina koje se prodaju u zaštićenim područjima - prema zakonskim  obvezama - moraju biti ponuđene Gradu a tek ako Grad ne prihvati ponudu mogu biti prodane,
  • izdaje IZJAVE s clausulom intabulandi za uknjižbu prava vlasništva nekretnina upisanih na Grad Split koje su druge pravne i fizičke osobe stekle temeljem valjanih pravnih poslova ali raspoloživa dokumentacija nije formalno pravno valjana za uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige
  • IZJAVE se izdaju na pismeni zahtjev stranke uz naplatu troškova izdavanja (250 kuna) nakon provjere svih relevantnih činjenica za svaki pojedinačni predmet
  • izdaje brisovna očitovanja za stanove otkupljene temeljem zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  • brisanje zabilježbi o izgrađenosti kuća bez lokacijske građevne i uporabne dozvole
  • brisanja provodi Općinski sud Odjel za zemljišne knjige
  • svakodnevno daje obavijesti o vlasničkom stanju pojedinih nekretnina a za potrebe svih službi

Odsjek za geodetske poslove

  • vodi katastar vodova (tehnički dio za Grad za sada vodi “Geoprojekt d.o.o.” Split–Ugovor br.632/2003 od 28.08.2003.god.)
  • zaprima, pregledava i provodi geodetske elaborate uplane podzemnih instalacija u KATASTAR VODOVA GRADA SPLIT te izdaje potvrdeo pregledu i ovjeri istih
  • po zahtjevu stranaka izrađuje i izdaje prerise katastra vodova
  • određuje kućne brojeve i vodi evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva (u toku preuzimanje od Područnog ureda za katastar)
  • po zahtjevu stranaka izdaje rješenje o kućnom broju
  • za potrebe Grada očituje se u upravnim postupcima koji se vide pri Područnom uredu za katastar – Split gdje je Grad upisan kao posjednik pojedinih nekretnina.
  • za potrebe GRADA a sve u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa naručuje od vanjskih suradnika (geodetske tvrtke) uplane, parcelacije,usklađenja i dr.te prati provođenje istih radi provedbe istih u katastar i zemljišnik
  • zajedno sa Državnom geodetskom upravom priprema i učestvuje u odabiru izvođača geodetskih poslova pri izradi novog premjera za pojedine katastarske općine (trenutno u radu novi premjer za k.o.Sitno, k.o.Srinjine i k.o.Žrnovnica.) te prati rad sve do usvajanja konačnog katastarskog plana za cijelu kat.općinu.
  • svakodnevi očevidi i prkupljanja  potrebitih  podataka iz katastra za sve gradske službe kao i pismena očitovanja o statusu pojedinih nekretnina.

Odsjek za poslove stanovanja

  Od ostalih organizacijskih jedinica gradske uprave ovaj Odsjek upućen je na Odsjek za uknjižbu kako za posao redovne uknjižbe stanova u vlasništvu Grada tako i za posao prodaje stanova putem natječaja (tržišna prodaja); u vezi uknjižbe angažirani su djelatnici građevinske struke na nivou ove Službe. Nadalje, za potrebe opominjanja i sudske ovrhe dugovanja iz osnova korištenja stana (zaštićena najamnina, slobodno ugovorena najamnina, naknada za bespravno korištenje) upućen je na nužnu suradnju sa Službom za financije, ali i sa Službom AOP-a. Inače, na Službu AOP-a smo upućeni glede potrebe za izlistavanjem najrazličitijih podataka koji su u u postojećem stambenom fondu Grada evidentirani po ovom Odsjeku. Ovaj Odsjek daje podatke za utuživanje iz drugog osnova osim neplaćanja za korištenje stana (iseljavanje, utvrđenje da je prestalo stanarsko pravo i dr.) Službi za zaštitu prava i imovine Grada, a od iste povratno dobiva informacije o tijeku postupka odnosno pravomoćne sudske presude.

Odsjek za evidenciju i uknjižbu nekretnina

  • izdaje IZJAVE s clausulom intabulandi za uknjižbu prava vlasništva nekretnina upisanih na Grad Split koje su druge pravne i fizičke osobe stekle temeljem valjanih pravnih poslova ali raspoloživa dokumentacija nije formalno pravno valjana za uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige,
  • IZJAVE se izdaju na pismeni zahtjev stranke uz naplatu troškova izdavanja (250 kuna) nakon provjere svih relevantnih činjenica za svaki pojedinačni predmet
  • podnosi prijedloge za uknjižbu prava vlasništva u korist Grada Splita na temelju prikupljene dokumentacije,
  • podnosi prijedloge za uknjižbu prava vlasništva u korist Grada Splita na temelju dokumentacije koju dostave druge službe (Služba za pripremu, Služba za šport i
  • O prijedlozima odlučuje Općinski sud u Splitu Odjel za zemljišne knjige, rok za rješavanje prijedloga i uknjižbu prava vlasništva ne ovisi o podnositelju zahtjeva i         vrlo je  dug.
  • podnosi zahtjeve za etažiranje - utvrđuje samostalne uporabne cjeline temeljem snimke prostora, katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja. Po zahtjevima odlučuje Ured državne uprave u Splitu koji izdaje potvrde o etažiranju
  • obrada predmeta prije podnošenja prijedloga sastoji se od pribavljanja odgovarajuće dokumentacije formalno pravno pogodne za uknjižbu: pravomoćna rješenja nadležnih službi, presude, ovjereni ugovori, zapisnici, izjave i drugi dokumenti pohranjeni u Arhivama, Grada, Županije, Povijesnog arhiva, Općinskog suda i sl.
  • izdaje brisovna očitovanja za stanove otkupljene temeljem zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  • brisanje zabilježbi o izgrađenosti kuća bez lokacijske građevne i uporabne dozvole
     
    brisanja provodi Općinski sud Odjel za zemljišne knjige
  • priprema prijedloge Zaključaka te ih upućuje Gradskom poglavarstvu na usvajanje
  • prvokup nekretnina koje se prodaju u zaštićenim područjima - prema zakonskim  obvezama - moraju biti ponuđene Gradu a tek ako Grad ne prihvati ponudu mogu biti prodane,
  • svakodnevno daje obavijesti o vlasničkom stanju pojedinih nekretnina a za potrebe svih službi
  • stalno radi na evidenciji nekretnina vlasništva Grada u suradnji s URBAN INSTITUTOM

Odsjek za gospodarenje građevinskim zemljištem


  Odsjek za gospodarenje građevinskim zemljištem obavlja poslove uređivanja vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje čiji je investitor Grad, te s tim u vezi poslove prikupljanja, sistematiziranja i tumačenja zemljišnoknjižne i geodetsko-katastarske dokumentacije te dokumentacije o izvanknjižnom stjecanju stvarnih prava,   pokreće upravne postupke izvlaštenja kada Grad na drugi način ne može urediti vlasničko-pravne odnose s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje, zastupanje  Grada u upravnim postupcima izvlaštenja i sklapanja nagodbe o naknadi, poslovi stručne analize u suradnji s drugim službama u cilju privođenja građevinskog zemljišta konačnoj namjeni sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, priprema nacrta zaključaka o  raspolaganju građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada putem javnog natječaja za izgradnju sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, te  raspolaganju u svrhu formiranja građevinskih parcela po zahtjevima građana, priprema nacrta zaključaka s nacrtima ugovora o stjecanju, raspolaganju, zamjeni  i zakupu građevinskog zemljišta, te uređivanju vlasničko-pravnih odnosa i drugih stvarnih prava na građevinskom zemljištu, pravo građenja i pravo služnosti vodova (električnih, vodovodnih i sl.), razvrgnuće suvlasničke zajednice na zemljištu, ponude vlasnika zemljišta za otkup, poslovi analize procjene tržišne vrijednosti nekretnina iz elaborata stalnih sudskih vještaka, poslovi vezani za urbanu komasaciju, denacionalizaciju, te drugi poslovi koji su stavljeni u nadležnost.

  • zahtjevi za  kupoprodaju zemljišta u vlasništvu Grada   radi formiranja parcele sukladno DPU ili lokacijskoj dozvoli, u svrhu izgradnje planirane građevine
  • zahtjevi za zamjenu zemljišta  radi formiranja parcele sukladno DPU- u ili lokacijskoj dozvoli, u svrhu izgradnje planirane građevine
  • zahtjevi za ustupanje prava građenja u svrhu uređenja imovinskopravnih odnosa za izgradnju predviđenu DPU-om
  • raspisivanje natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje građevine predviđene urbanističkim planom
  • raspisivanje natječaja za davanje u zakup zemljišta
  • zahtjevi za sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama, koji proizlazi iz rješenja o dodjeli zemljišta donesenog temeljem bivšeg Zakona o građevinskom zemljištu
  • zahtjevi za otkup zemljišta u vlasništvu trećih zbog nemogućnosti izgradnje ( po GUP-u namjena zelenilo, društvena, sport i sl.)
  • zahtjevi za priznavanje prava vlasništva na zemljištu u svrhu sređivanja zemljišnoknjižnog stanja, te razni slični zahtjevi (izdavanje tabularne isprave, ovjera potpisa na ugovoru između Općine Split i trećih,  ispravak pogrešnog upisa u zemljišne knjige), sve u svrhu sređivanje zemljišnoknjižnog stanja na zemljištu
  • zahtjevi za razvrgnuće suvlasničke zajednice Grada i trećih na građevinskom zemljištu
  • prijave uzurpacije  zemljišta u vlasništvu Grada  radi poduzimanja potrebnih radnji (građevinska inspekcija, vlasnička tužba)
  • zahtjevi za davanje suglasnosti Grada u postupku uknjižbe zemljišta za redovitu upotrebu zgrade
  • zahtjevi za suglasnost Grada u postupku izdavanja građevinske dozvole u svrhu  rekonstrukcije i dogradnje (situacija u kojoj je Grad Split vlasnik zemljišta na kojemu je izgrađena građevina u  vlasništvu trećih)
  • zahtjevi za  zemljište podobno za  stambeno zbrinjavanje  HRVI
  • zahtjevi HEP-a za kupoprodaju ili osnivanje prava građenja na zemljištu u svrhu izgradnje trafostanica
  • zahtjevi za osnivanje prava služnosti  za postavljanje kabela, vodova, cijevi i sl. ispod površine zemljišta u vlasništvu Grada
  • zahtjevi za poništenje rješenja o deposesiji odnosno uređenje imovinskopravnih odnosa na zemljištu
  • zahtjevi za osnivanje služnosti puta
  • zahtjevi za zakup gradskog zemljišta  u svrhu: parkirališta, poljoprivrednog  uzgoja i sl.

Odsjek za poslovni prostor i skloništa

  • Odsjek obavlja poslove evidencije poslovnog prostora, poslove vezane za davanje u zakup , korištenje i prodaju te sve radnje vezane za upravljanje poslovnim prostorima.
  • Izrađuje prijedloge zaključaka za Gradsko poglavarstvo te provodi zaključke koje Gradsko poglavarstvo donese po provedenom javnom  natječaju za zakup, prodaju ili  privremeno korištenje.
  • Izrađuje prijedloge zaključaka za Gradsko poglavarstvo rješavajući  po zahtjevima stranaka.
  • Provodi donesene zaključke, provodi pravomoćna rješenja Ureda državne uprave u  postupcima povrata nacionaliziranih poslovnih prostora, priprema pravno relevantne podloge – dokumentaciju za rad Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Splita i Komisije za određivanje namjene poslovnog prostora.
  • Kontrolira korištenje poslovnog  prostora - rad na terenu.
  • Ispostavlja račune za korištenje poslovnog prostora, prati naplatu te poduzima mjere zbog ne plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnog prostora

Gradska skloništa

    • poslove organiziranja održavanja skloništa, a održavanje podrazumijeva:
    • tekuće održavanje – vrši se najmanje jedanput mjesečno
    • tehničku kontrolu – vrši se najmanje jedanput godišnje
    • investicijsko održavanje – vrši se po potrebi
    • poslove davanja skloništa u privremeni najam
    • poslove praćenja naplate
    • poslove koordinacije s voditeljima skloništa
    • poslove koordinacije s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje
    • poslove nabave opreme skloništa
    • poslove sudjelovanja kod inspekcijskih nadzora koje sprovodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Print
   
.
2017_12_14_Karepovac H.jpg

Vrijednosti s mjerne postaje Karepovac

Na mjernoj postaji smještenoj na području gradskog kotara Kamen s južne strane Karepovca, kontinuirano se provode mjerenja slijedećih parametara kvalitete zraka: sumporvodika, amonijaka, sumpor dioksida, dušikovog dioksida, lebdećih čestica PM10 s udjelom metala i merkaptana. Te su vrijednosti dostupne na:


http://www.cistoca-split.hr/informacije/mjerenje-kvalitete-zraka
http://www.zrak-zavod-split.info/web/index.php
http://www.ekonerg-laboratorij.com/karepovac/ 

   
21. veljače 2018.
2018_02_21_stozer2.jpg

U susret najavljenim vremenskim nepogodama u pripravnosti sve nadležne službe, ljudi i strojevi

Kako bi se pripremili na najavljene nepovoljne vremenske uvjete koji se očekuju od nedjelje na splitskom području, zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera Civilne zaštite Grada Splita Nino Vela pozvao je na sastanak predstavnike komunalnih tvrtki, ...

   
21. veljače 2018.
2018_02_21_dgv2.jpg

Predstavljen projekt „Splitski dječji proračun“

Sedam dječjih vijećnika, članova Predsjedništva radnih skupina projekta, zajedno s voditeljicom Dječjeg gradskog vijeća Grada Splita, Anđelkom Visković, danas su u Banovini predstavili dosadašnje rezultate rada na izradi svog novog projekta „Splitskog dječjeg proračuna“.

   
20. veljače 2018.
Prva nagrada 01.jpg

Rješenje Arhitektonskog biroa „Ante Kuzmanić“ prvonagrađeno na natječaju za područje Žnjanskog platoa

U velikoj vijećnici splitske Gradske uprave danas su javno otvorene omotnice s imenima nagrađenih autora na Projektnom natječaju za izradu stručnih rješenja za područje Žnjanskog platoa te za kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo u Splitu.

   
19. veljače 2018.
2018_02_19_Vijeće - Karepovac A.jpg

Tematska sjednica gradskog vijeća o sanaciji odlagališta Karepovac: Nije bilo i nema ugroze za zdravlje

„Karepovac je postao ekološka bomba, postoji već 53 godine. Karepovac je došao k nama, a mi nemamo drugog izbora nego početi sanaciju. Da se ovako nastavilo, ne bismo dočekali zimu, tijekom ovog ljeta Karepovac bi dobili na ulicama.

   
19. veljače 2018.
2018_02_19_Francuzi_A.jpg

Zamjenica gradonačelnika primila zapovjednika francuskog broda „Taape“

Zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović primila je danas u Banovini zapovjednika broda francuske ratne mornarice  FS „Taape“, poručnika bojnog broda Thomasa Chabouda. „Drago mi je da vas možemo pozdraviti na vašem putu kući. Želimo vam ugodan boravak u Splitu i dobar odmor nakon duge plovidbe.

   
19. veljače 2018.
2018_02_19_Indijski veleposlanik B.jpg

Zamjenica gradonačelnika primila indijskog veleposlanika

Zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović primila je danas veleposlanika Indije Sundeepa Kumara, s kojim je razgovarala o mogućnostima suradnje na gospodarskom  i kulturnom planu.

   
19. veljače 2018.
2018_02_19_interreg.jpg

Prvi javni sastanak projekta USEFALL - Unesco Site Experience For ALL (Pristupačnost UNESCO-ovih lokaliteta za svakoga)

Prvi javni sastanak "Standard+" projekta USEFALL - Unesco Site Experience For All (Pristupačnost UNESCO-ovih lokaliteta za svakoga) održat će se 22. (od 10 do 17h) i 23. (od 9:30 do 13:30h ) veljače u Muzeju umjetnosti grada Ravenne (multimedijalna sala), Via di Roma 13, Ravenna, Italija.

   
19. veljače 2018.
2018_02_19_plivanje.jpg

Otvoreno Međunarodno prvenstvo Hrvatske u plivanju za osobe s invaliditetom

U organizaciji Športskog saveza invalida grada Splita, splitskih plivačkih klubova „Cipal“ i „Mornar“, na plivalištu u Poljudu, otvoreno je Međunarodno prvenstvo Hrvatske u plivanju za osobe s invaliditetom.

   
16. veljače 2018.
2018_02_16_eko1.jpg

Zajednički projekti Vodovoda i Eko-Kaštelanskog zaljeva

Gradonačelnik Grada Splita, Andro Krstulović Opara susreo se danas s izvršnom direktoricom agencije Eko-Kaštelanski zaljev, Tinom Runjić Ćuk i direktorom Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Tomislavom Šutom (stupa na dužnost 19. ožujka 2018.) koji su mu predstavili zajedničke projekte ovih dviju ustanova.


 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba