index
gradska_uprava.gif
Gradsko vijeće
Vijećnici Gradskog vijeća
Radna tijela Gradskog vijeća
Izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Sjednice Gradskog vijeća
2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
Gradonačelnik
Akti gradonačelnika
Gradska uprava
Službeni glasnik
Temeljni akti grada
Javna priznanja
Telefonski imenik Gradske uprave
Arhiva sjednica poglavarstvamain_galerija
Split - sfinga

Nastavak 16. sjednice Gradskoga vijeća


KLASA: 023-01/10-01/38
URBROJ: 2181/01-02-10-3
Split, 23. rujna 2010. godine 
  

 1. VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA  
   S V I M A 

   
  Predmet: Obavijest o održavanju nastavka
                  16. sjednice Gradskoga vijeća 
   
  Dana 30. rujna (četvrtak)  2010. godine u 9.00 sati  
  u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu 
  održat će se

  NASTAVAK 16.  SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA  Za sjednicu predlažem sljedeći

    D N E V N I    R E D 
   
  1. Vijećnička pitanja i odgovori  
  2. Usvajanje zapisnika 12.,13. i 15. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita 
  3. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2010. godinu za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine
  4. Izviješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Splita za 2009. godinu- Nalaz državnog ureda za reviziju, Područni ured Split
  5. Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva „Regionalna veletržnica“ d.d. Split za 2009. godinu
  6. Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva „Splitska razvojna agencija“ d.o.o. Split za 2009. godinu
  7.
  Godišnje izvješće o poslovanju Trgovačkog društva „Splitska kupališta“ d.o.o. Split za 2009. godinu
  8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Grada Splita

10. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita

11. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja oko crkvice Gospe od Žnjana

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom u sustavu „Blatine“ u Splitu

13. Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta za izgradnju crkve i pastoralnog centra na predjelu Brda u Splitu označenog kao čest.zem. 4594/16 pov.1977 m2 K.O. Split

14. Prijedlog rješenja o sklapanju ugovora o kupnji zemljišta čest.zem. 234/12 i čest.zem. 234/4 obje K.O. Split u svrhu izgradnje prometnice Makarska ulica C-19 u Splitu

15. Prijedlog rješenja o kupoprodaji nekretnina položenih na trasi Makarske ulice C-20, Primoštenske ulice C17 i kolno pješačke prometnice KP-11, sve na području Žnjana u Splitu

16. Prijedlog rješenja o kupoprodaji čest. zem. 247/19 pov.324 m2, 247/4 pov. 120 m2 i 247/5 pov. 34 m2 K.O. Split- Vrsarska ulica dionica C9

17. Informacija o načinu i uvjetima povjeravanja komunalnih poslova upravljanja i održavanja javne rasvjete na području Grada Splita

18. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. intedanta HNK-a Split

19. Prijedlog rješenja o izboru Savjeta mladih Grada Splita

20.Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje odnosa između korisnika usluga opskrbe toplinskom energijom u sustavu „Blatine“ Split i Trgovačkog društva HVIDR-a d.o.o. Split

21. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita

22. Prijedlog rješenja o imenovanje članova Vijeća za provedbu programa prevencije kriminaliteta na području Grada Splita

23. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća J.U. «Športski objekti»

24. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća J.U. «Športski objekti»

25. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje Maria Meštrovića ravnateljem Ustanove «DES» Split.

26. Informacija zamjenika gradonačelnika Jure Šundova u svezi događaja ispred zgrade Gradske uprave Grada Splita (Banovine) dana 20. rujna 2010. godine.

27. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana uređenja za križanje ulica Domovinskog rata, Gundulićeve i Mažuranićeva šetališta (Pojedinačni zahvat P15)
  

28. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana uređenja područja između Tolstojeve ulice i usjeka pruge.


  PREDSJEDNICA
Gradskoga vijeća
 
Nevenka Bečić
 
 
 

Print

 
Legalizacija
Plan upravljanja gradskom jezgrom
Servisne informacije
Planovi grada
Prostorno planska dokumentacija
Natječaji i oglasi
Proračun Grada Splita
Temeljni akti Grada Splita
Prevencija kriminaliteta
Nacionalne manjine
Savjet mladih
Press
Error
 
 
footer
 
naslovnica mapa Weba